woensdag 11 januari 2017

Help refugees who are now out in the cold.


Help de vluchtelingen die nu in de kou staan.           Een brief aan:
Geachte respectvolle organisatie Bootvluchteling, Human Right Watch, Amnesty, Vluchtelingenhulp, Save The Children, Artsen Zonder Grenzen en een enkele  Politieke Partij.

Heb gisteren een kort mailtje gestuurd naar uw voorzitster Annerieke om het
volgende.

Het weer is heel slecht, enkele dagen geleden vroor het en het is er stervend koud en wij, Europa laten die mensen over aan hun lot. Ze leven daar hoofdzakelijk in tentjes. Verschrikkelijk, onmenselijk en ongehoord. Het raakte mij diep en ben wat gaan bellen, maar kwam nergens.


Er spelen nogal wat verschrikkelijke drama's overal op de wereld en een vergeten drama lijkt Lesbos, Griekenland en alle andere vluchtelingen te zijn.

Waar het lijkt, dat politiek Europa  niet naar wil kijken en zichzelf met geld heeft vrij gekocht. De media speelt ook weer een bedenkelijke rol, omdat deze problematiek  nauwelijks aandacht krijgt, die het wel verdiend.

Er is toch geld beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen??? Waar is dat geld naartoe gegaan en waar is al dat gedoneerde geld gebleven??

Zo te zien, niet genoeg naar de vluchtelingen. Waarom is het zo moeilijk om die mensen een warm onderdak en goede opvang te geven, is niet meer dan menselijk.

Nu dacht ik; Kan er geen cruise schip op Lesbos geplaatst worden, zodat die mensen direkt geholpen worden?? Zou een snelle manier zijn en de meest betaalbare oplossing. Ga met een Griekse rederij praten, die een cruiseboot vrij heeft, om daar aan te meren en voor zolang het nodig is, beschikbaar te stellen.

Ga deze gedachten delen met andere organisaties, zodat ik, naar ik hoop, snel tot aktie kan worden overgegaan. Deze brief wordt naar Artsen zonder Grenzen gestuurd, naar Amnesty, naar Human Right Watch, Vluchtelingenhulp, SP, Save The Children gestuurd, en misschien naar meer goede organisaties.

Hopelijk komt er iets snel op gang, zodat al de vluchtelingen de winter door
kunnen komen. DIT HAD ALLANG MOETEN GEREGELD ZIJN.

Met vriendelijke groet
Peter van Els

Help refugees who are now out in the cold.


A letter to: Dear respectful organization Boat Refugee, Human Rights Watch, Amnesty International, Refugee Aid, Save the Children, Doctors Without Borders and a single political party.


Did yesterday sent a short email to your president Annerieke to the next.

The weather is very bad, a few days ago it was freezing cold and it is dying and we, Europe leave people to their fate. They live mostly in tents. Horrible, inhuman and unheard. It touched me deeply and I do some bubbles, but came nowhere.


Are playing a lot of terrible tragedies anywhere in the world and a forgotten tragedy seems to Lesvos, Greece and all other refugees. Where it seems that political Europe does not want to look at themselves and money redeemed. The media also plays a dubious role again,
because this issue hardly gets attention that it deserved.


There is still money available for refugee reception ??? Where is that money gone and where has all this donated money ??


So to see, not enough for the refugees. Why is it so hard to give people a warm shelter and proper care, it is only human.


Now I thought; There can be no cruise ship placed on Lesbos, so that those people are helped immediately ?? Would be a quick way and the most affordable solution. Go talk to a Greek shipping company, which has quite a cruise boat to moor there and for as long as necessary, be made available.


Go share these thoughts with other organizations, so that, I hope, can be quickly transferred into action. This letter is sent to MSF, according to Amnesty, to Human Rights Watch, Refugee Assistance, SP, Save The Children sent, and perhaps to more good organizations.


Hopefully there will be something quick on track so that all refugees winter can come through. THIS SHOULD HAVE REGULAR A LONG TIME AGO.

Sincerily Yours

Peter van Els

Blogpost:

A reaction :

Dear Mr. Van Els,

Thanks for your message and for your commitment. It is indeed a terrible situation. Thousands of refugees have to endure the bitter frost in Greece and the Balkans. For many men, women and children the harsh winter conditions are unbearable. MSF urged repeatedly by authorities to improve the living conditions before the winter. The appalling living conditions bring namely dangerous health and safety risks with it. Unfortunately, this is not, or do not happen enough, in any case.

Your idea is admirable and logical. Indeed, by the pressure which is created by the news, the Ministry of Migration in Greece has already announced that a Navy ship will be sent which can accommodate several hundred people. There are also people temporarily housed in hotels. MSF, however, like that structural long-term solutions to come. Then we insist.

Sincerely,

Andy van der Geugten
public Information Officer

Communication & Fundraising
Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières


1 opmerking:

 1. Beste heer Van Els,

  Dank voor uw bericht en voor uw betrokkenheid. Het is inderdaad een vreselijke situatie. Duizenden vluchtelingen moeten de bittere vrieskou in Griekenland en de Balkan doorstaan. Voor veel mannen, vrouwen en kinderen worden de strenge winterse omstandigheden ondraaglijk. Artsen zonder Grenzen drong er meermaals bij overheden op aan om de leefomstandigheden te verbeteren vóór de winter. De erbarmelijke leefomstandigheden brengen namelijk gevaarlijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich mee. Helaas is dat niet, of in elk geval niet voldoende, gebeurd.

  Uw idee is bewonderenswaardig en logisch. Sterker nog, door de druk die nu door de berichtgeving is ontstaan, heeft het ministerie van Migratie in Griekenland al aangekondigd dat er een marineschip zal worden gestuurd dat enkele honderden mensen kan huisvesten. Ook zijn er mensen tijdelijk in hotels ondergebracht. Artsen zonder Grenzen wil echter dat er structurele lange termijn oplossingen komen. Daarop blijven wij aandringen.

  Met vriendelijke groet,

  Andy van der Geugten
  Publieksvoorlichter

  Communication & Fundraising
  Artsen zonder Grenzen/Médecins Sans Frontières

  BeantwoordenVerwijderen