donderdag 24 september 2020

Countless Dutch people and in other parts of the world are now done with the virus

 


Countless Dutch people and in other parts of the world are now done with the virus, but as long as the virus is there and as long as the conspiracy thinkers and deniers still deny and just go their own way, the virus will grow and spread and soon the Netherlands is going in a lockdown again, with all its economic and psychological consequences. With new deaths and inundation of hospitals. Healthcare personnel will have to work overtime again, will be exposed to dangers and will be paid far too little. Stop the spreaders of the virus, such as deniers and conspiracy theorists, who are currently perilously busy playing with the vulnerable lives of others. Do you not realize that you are the spreaders now among other things and that the virus will not go away as long as you continue to behave like this. Freedom is not freedom if it is based on selfishness.


Talloze Nederlanders en in andere delen van de Wereld zijn ze intussen wel klaar met het virus, maar zolang het virus er is en zolang de complotdenkers en ontkenners ontkennen en gewoon hun eigen gang gaan, groeit en verspreid het virus zich en gaat dadelijk Nederland weer in een lock down, met alle economische en psychische gevolgen van dien. Met nieuwe doden en overstroming van de ziekenhuizen. Het zorgpersoneel zal weer overuren moeten draaien en aan gevaren blootgesteld worden en krijgen veel te weinig betaald. Stop de verspreiders van het virus, zoals de ontkenners en complotdenkers, die zijn momenteel gevaarlijk bezig en spelen met het kwetsbare leven van anderen. Realiseren jullie je niet, dat jullie de verspreiders zijn nu, onder andere en dat het virus niet weg gaat, zolang jullie je zo blijven gedragen. Vrijheid is geen vrijheid als zij is gestoeld op egoïsme.


dinsdag 22 september 2020

Walking the Sacred Way.Walking the Sacred Way. See our brokenness. We know that in all creation only mankind has strayed from the sacred way. We know that we are the ones who are divided. And that we are the ones who must come together again to walk the sacred way. You who are holy, teach us love, compassion, honor, so that we may heal the Earth and each other. (Ojibway prayer)

donderdag 10 september 2020

My favorite writer, Hermann Hesse.

                                        The dualism in ourselves.


My favorite writer, Hermann Hesse. He was my teacher in dark times and it was he who taught me that inner doubt is allowed and good and that one should search for your own inner self.


“Learn what is to be taken seriously and laugh at the rest.”


“Words do not express thoughts very well. They always become a little different immediately after they are expressed, a little distorted, a little foolish.”


“We must become so alone, so utterly alone, that we withdraw into our innermost self. It is a way of bitter suffering. But then our solitude is overcome, we are no longer alone, for we find that our innermost self is the spirit, that it is God, the indivisible. And suddenly we find ourselves in the midst of the world, yet undisturbed by its multiplicity, for our innermost soul we know ourselves to be one with all being."


“When someone seeks," said Siddhartha, "then it easily happens that his eyes see only the thing that he seeks, and he is able to find nothing, to take in nothing because he always thinks only about the thing he is seeking, because he has one goal, because he is obsessed with his goal. Seeking means: having a goal. But finding means: being free, being open, having no goal.”


“We are sun and moon, dear friend; we are sea and land. It is not our purpose to become each other; it is to recognize each other, to learn to see the other and honor him for what he is: each the other's opposite and complement.”


“Some of us think holding on makes us strong but sometimes it is letting go”


“It is not for me to judge another man's life. I must judge, I must choose, I must spurn, purely for myself. For myself, alone.”


“There is no reality except the one contained within us. That is why so many people live such an unreal life. They take the images outside of them for reality and never allow the world within to assert itself.”


“I have had to experience so much stupidity, so many vices, so much error, so much nausea, disillusionment and sorrow, just in order to become a child again and begin anew. I had to experience despair, I had to sink to the greatest mental depths, to thoughts of suicide, in order to experience grace.”


“There is no escape. You can't be a vagabond and an artist and still be a solid citizen, a wholesome, upstanding man. You want to get drunk, so you have to accept the hangover. You say yes to the sunlight and pure fantasies, so you have to say yes to the filth and the nausea. Everything is within you, gold and mud, happiness and pain, the laughter of childhood and the apprehension of death. Say yes to everything, shirk nothing. Don't try to lie to yourself. You are not a solid citizen. You are not a Greek. You are not harmonious, or the master of yourself. You are a bird in the storm. Let it storm! Let it drive you! How much have you lied! A thousand times, even in your poems and books, you have played the harmonious man, the wise man, the happy, the enlightened man. In the same way, men attacking in war have played heroes, while their bowels twitched. My God, what a poor ape, what a fencer in the mirror man is- particularly the artist- particularly myself!”


“It may be important to great thinkers to examine the world, to explain and despise it. But I think it is only important to love the world, not to despise it, not for us to hate each other, but to be able to regard the world and ourselves and all beings with love, admiration and respect.”


donderdag 27 augustus 2020

Stop Bullying.

 Een bekentenis: Stop met Pesten.

Be a Buddy, Not a Bully! National Bullying Prevention Month -  StudentAccident.net


Ik was een populair kind in mijn eigen geboortedorp en op school en kwam op voor de gepeste kinderen en ageerde tegen pestkoppen, maar voelde niet echt wat de slachtoffers voelden totdat ik zelf werd gepest. Ik woonde in een andere grote stad en ging de eerste dag voor mijn eerste werkgever werken, voor mij in een vreemde en onbekende omgeving. Ik was verrukt en gekleed op mijn best, want ik ging bij Vale automatic werken. Op de eerste dag kreeg ik uitleg en een korte training en kreeg ik een enorme schok van elektriciteit (220 volt) en iedereen lachte me uit, omdat dit een waarschuwing was, hoe gevaarlijk elektriciteit kan zijn. Ik sprong terug tegen een andere machine en mijn hoofd deed pijn en de mensen in hun overall lachten gewoon.                 Ik schaamde me enorm en voelde me stom. Later die dag kwam er weer een heel onaangenaam incident met mij, waar ik nu met moeite en met grote schaamte over wil en kan praten. Iemand zei tegen mij; "Je krijgt 100 gulden als je reet kan zien ", en hij kreeg goedkeuring en bevestiging van vele anderen. Ik was jong, naïef en erg goedgelovig en ik ageerde diverse malen ertegen," dat moet een grap zijn ". "Nee, nee, echt niet", verzekerde mij minstens 10 domme, zogenaamde volwassen werkers. In die tijd was 100 gulden veel geld en ik dacht, nou, laten we het maar doen, als ik dan 100 gulden krijg en ik trok mijn broek naar beneden en liet mijn kont zien. Iedereen lachte en ik trok snel mijn broek op, ik vroeg om mijn geld. Die man lachte en zei: "Je kont kan niet zien, want hij heeft geen ogen".          Schaamte, woede, verdriet kwam over mij en natuurlijk had ik die man graag willen vastpakken en door elkaar schudden, maar ik was te perplex en hij was de grootste en gemeenste van die groep en vermoedelijk kreeg ik dan iedereen over me heen. Natuurlijk zouden die zogenaamde volwassenen zich moeten schamen om een ​​goedgelovige, naïeve jongeman zo te behandelen ( 18 jaar oud). Ik ging meteen naar de baas en met tranen in mijn ogen nam ik ontslag en liep het kantoor uit. De laatste tijd kwam het weer naar boven en heb ik daarover nagedacht en voelde nog steeds schaamte, na 45 jaar.        Het maakte me wel sterker en als ik zie dat iemand zo wordt behandeld, gedraag ik me en probeer degene die gepest wordt te helpen en empathie te tonen, dat niet iedereen een pestkop is en ik laat de pestkop duidelijk weten dat zijn of haar gedrag niet acceptabel is. Blijkbaar moest ik het nu toch delen. Wees alsjeblieft geen bullebak en probeer te realiseren dat ook jij gepest kunt worden. En ik leef mee met jullie die gepest worden en heb (em)sympathie en denk dat je niet alleen bent en dat je er ook sterker uit kunt komen. Namaste, liefde overwint alles, inclusief pestkoppen.

The Lodi Rampage | Make it Orange and Make it End!A Confession: Stop Bullying.

I was a popular kid in my hometown and at school, standing up for the bullied kids and act against bullies, but didn't really feel what the victims felt until I was bullied myself. I lived in another big city and the first day I went to work for my first employer, for me in a strange and unfamiliar environment. I was delighted and dressed at my best, as I joined Vale automatic. On the first day I got an explanation and a short workout and got a huge shock of electricity (220 volts) and everyone laughed at me, because this was a warning, how dangerous electricity can be. I jumped back into another machine and my head hurt and the people in their overalls just laughed. 
I was very embarrassed and felt stupid. Later that day, another very unpleasant incident happened to me, which I now want and can talk about with difficulty and with great shame. Someone said to me; "You get 100 guilders if your ass can see," and he got approval and confirmation from many others. I was young, naive and very gullible and I protested against it several times, "that must be a joke". "No, no, really not", insured me at least 10 stupid, so-called adult workers. And at that time 100 guilders was a lot of money and I thought, well, let's do it, if I get 100 guilders and I pulled my pants down and showed my ass. Everyone laughed and I quickly pulled my pants up, I asked for my money. That man laughed and said, "Your ass can't see because he has no eyes." Shame, anger, sadness came over me and of course I would have liked to grab that man and shake him up, but I was too perplext and he was the biggest and meanest of that group and probably i got everyone over me. Of course those so-called adults should be ashamed to treat a gullible naive young man like this (18 years old) I went straight to the boss and with tears in my eyes I quit my job and walked out of the office. 
Lately it came up again and I thought about it and still felt shame, after 45 years. It made me stronger and when I see someone being treated like that I behave and try to help the bullied person and show empathy, that not everyone is a bully and I clearly let the bully know that his or her behavior is not acceptable. Apparently I had to share it now anyway. Please don't be a bully and try to realize that you too can be bullied. And I empathize with you who are being bullied and have sympathy wih you. Think that you are not alone and that you can come out stronger too. Namaste, love conquers everything, including bullies.

dinsdag 18 augustus 2020

Unfortunately I think a little bit differentlyUnfortunately I think a little bit differently than some others on facebook and other social media about this new unknown virus. I do wear a mask when I am indoors with others. Be a little careful about following conspiracy theories. Money is, as always, very important in this capitalist world and is still the biggest culprit in my view and I also believe in the wickedness of elite power.

There are also people who are vulnerable and die from the flu, and the vulnerable, like me, get a flu shot and that's the way you should see it with the virus. We also know AIDS and SARS and Ebola, all deadly viruses, but now they have drugs to protect the people. The Spanish flu was much more serious, there were between 50 and 100 million people dead, but those were different times, because it broke out just after the first world war and then most people were weak and hungry, not a strong immune system and it was more than a hundred years ago, when the medical world was not yet that developed. Yet this is an unknown virus, and where uncertainty grows, so does distrust. Only LOVE connects.


I don't own wisdom and the truth and don't know how everything comes and goes, but I believe scientists and believe in common sense and in the good of people, but not everyone is good, I know.❤️🦋✌️🦉🌹😎


I have diabetes and in the past TB, and if there were no drugs, or if I had been born 100 years ago, I would have been dead long ago.❤️🦋✌️🙏🌹🦉😎


dinsdag 28 juli 2020

When the light turns red, U stops.

When the light turns red, U stops.When you drive a car, you put on the seat belts.When you ride a motorcycle, you put on a helmet.When you are in a cafe, you don't smoke.All measures to protect you and others, so why not wear a mask? We are all in this together. 


Wanneer het licht op rood springt, stopt U.Wanneer U auto rijdt, doet U gordels om.Wanneer U motor rijdt, doet U een helm op.Wanneer U in een café bent, rookt U niet.Allemaal maatregelingen om U en anderen te beschermen,waarom dan geen masker dragen? We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.dinsdag 21 juli 2020

A reasonable person

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'When the brain is healthy and calm, a reasonable person thinks reasonably www.StatusMind.com'


When one is a reasonable person, it does not mean that unreasonable people are most get right or have that right. A reasonable person is a person who is open to reason, an unreasonable person is not open to reason.


Als iemand een redelijk persoon is, betekent dit niet dat onredelijke mensen het meest gelijk hebben of dat recht hebben. Een redelijk persoon is een persoon die openstaat voor rede, een onredelijke persoon staat niet open voor rede.


zaterdag 20 juni 2020

The innocent are always guilty in the eyes of the guilty

So true !!! I've known people who always act innocent and play ...Chapter 11                                                                                              Page: 226

The innocent are always guilty in the eyes of the guilty, while the innocent are only guilty of their innocence. The guilty think they are innocent, by blaming the innocent so that their guilt becomes innocence. But the guilty remain guilty and the guilty are even more guilty, because they don't know they are guilty. The innocent are sometimes guilty and the guilty are sometimes innocent. I just want to say that everyone can be innocent and guilty, that everyone can be good and bad, that everyone is a victim, but is also responsible, that there is a killer in everyone and that it depends partly on which choices, opportunities and which privileged positions life offers us.De onschuldigen zijn altijd schuldig in de ogen van de schuldigen, terwijl de onschuldigen alleen schuldig zijn aan hun onschuld. De schuldigen denken dat ze onschuldig zijn, door de onschuldigen de schuld te geven zodat hun schuld onschuldig wordt. Maar de schuldigen blijven schuldig en de schuldigen zijn zelfs nog schuldiger, omdat ze niet weten dat ze schuldig zijn. De onschuldigen zijn soms schuldig en de schuldigen zijn soms onschuldig. Ik wil alleen maar zeggen dat iedereen onschuldig en schuldig kan zijn, dat iedereen goed en slecht kan zijn, dat iedereen slachtoffer is, maar ook verantwoordelijk is, dat er in iedereen een moordenaar zit en dat het mede afhangt van welke keuzes, kansen en welke bevoorrechte posities het leven ons biedt.

maandag 8 juni 2020

Proposal: Lower the VAT


Geen fotobeschrijving beschikbaar.


The economy is shrinking everywhere. Proposal: Lower the VAT. In the Netherlands this is 21%. Drop that to 6% for now. The knife then cuts from two sides. Citizens also suffer, and products become cheaper for them and are likely to be able to consume more, and business will gain as products are sold more and labor increases. A win-win situation and an easy solution, which can be implemented quickly.De economie krimpt overal. Voorstel: BTW verlagen. In Nederland is dit 21%. Verlaag dat voorlopig tot 6%. Het mes snijdt dan van twee kanten. Burgers lijden ook, en producten worden goedkoper voor hen en zullen waarschijnlijk meer kunnen consumeren, en het bedrijfsleven zal winnen als producten meer worden verkocht en de arbeid toeneemt. Een win-win situatie en een makkelijke oplossing die snel kan worden geïmplementeerd.

donderdag 28 mei 2020

1 page from my autobiography, a preview.
CHAPTER 9

                                                                             184According to the doctors, the TB bacterium was called Micro Kansas. (When I google, I can't find that name. Maybe wrong written). A typical TB bacteria that was / is easy to combat. In a short period of time I became a diabetic patient and now I also had TB. People used to talk about atrophy  instead of tuberculosis. Doctors were powerless over this disease where people slowly disappeared. It was a slow, painful death, the body was eaten. Fortunately for me, I lived during this time. Diabetis Mellitus (literally 'honey-sweet flow') also appears in ancient writings from India, Egypt and Greece. There are descriptions of people who suffer from a mysterious illness that makes their bodies drain away. Today this disease is much more common, due to obesity and it is also called a modern disease, a disease of this over-consuming society. Both diseases used to be deadly and tarnished the body. My sugar was still not stable, it fluctuated way too much and I therefore had to spray more to get the values ​​normal. Which was actually not successful until my current adjustment. Now I had a sensor on my upper arm and have to remove it every two weeks and I can measure as much as possible, and measuring is knowing. Finally after 25 years I have better and more stable values.

Did my body wanted to tell something? Certainly, but I ignored my body and was in a denial phase for a long time and in fact I am still too indifferent or too casual about my health. While I loved life so much, why was I so fatalistic at the same time? Did I hate myself so much that I would rather die than want to live? Was my self-image so negative that I hated myself? It was difficult to pinpoint that and often more roads lead to Rome, there are more explanations. Other explanations could be; Leaning towards extreme behavior and in certain aspects towards myself, my willpower was relatively weak. The fear of my inner emptiness and not wanting to look for my essence. Perhaps my fear was too great. Since I am unbounded and boundless, almost all my intentions were doomed in advance to fail. Didn't I have much more pain, from my desire to want to change, than from the life I now lead? My decisiveness 'I' was weak and easily seduced. Was it my eternal deception?

Another explanation was that I couldn't tolerate boredom and dullness at all. Everyday felt so pointless, because life had so much to offer and life was so short. Unfortunately, there is no escape from everyday life, it was a necessary evil, it was part of life. For me every day had to be a celebration, joy, love and harmony, every day had to be lived to the fullest and therefore I burned so much energy. That's why I smoked, that's why I was a user, because it dispels boredom and sharpens my mind, most of the time! Many people advised me to bring order and structure into my life, but for me structure meant predictability and with that dullness, and then went into boredom. As little structure as possible for me. Relationships were predictable and boring in the long run, but the deeper explanation was probably due to the fact that if I allowed someone into my life, they would discover my inner emptiness and dullness.Quotes about Brutal Honesty (27 quotes)


                                                            HOOFDSTUK 9   

                                                                184

Volgens de artsen heette de tbc bacterie Mycobacterium kansasii. Dit is een bacterie die verwant is aan de tuberculose-bacterie, maar die inderdaad niet overdraagbaar is van mens op mens. Een typische tbc bacterie die goed te bestrijden was/is. In een kort tijdsbestek werd ik een diabeet patiënt en nu had ik ook nog tbc. Vroeger sprak men over de tering in plaats van over tuberculose. Artsen stonden machteloos tegenover deze ziekte waarbij mensen langzaam weg teerden. Het was een langzame pijnlijke dood, het lichaam werd opgevreten. Gelukkig voor mij, leefde ik in deze tijd. Diabetis Mellitus (letterlijk 'honingzoete doorstroming) duikt ook al op in oude geschriften uit India, Egypte en Griekenland. Er zijn beschrijvingen van mensen die lijden aan een geheimzinnige ziekte waardoor hun lichaam wegteert. Tegenwoordig komt deze ziekte veel meer voor, door overgewicht o.a. en men noemt het ook een moderne ziekte, een ziekte van deze over consumerende maatschappij. Beiden ziekten waren vroeger dodelijk en teerde het lichaam weg. Mijn suiker was nog steeds niet stabiel, het schommelde veel te veel en ik moest daarom meer spuiten, om de waarden normaal te krijgen. Wat eigenlijk, tot aan mijn huidige aanpassing nooit was gelukt. Nu had ik een sensor op mijn bovenarm en moet die verwijderen, om de twee weken en ik kan zoveel mogelijk meten, en meten is weten. Eindelijk heb ik na 25 jaar betere en stabielere waarden.

Wilde mijn lichaam mij wat vertellen? Zeker weten, maar ik negeerde mijn lichaam en zat lange tijd in een ontkennende fase en eigenlijk nog steeds ben ik te onverschillig of te nonchalance over mijn gezondheid. Waarom was ik, terwijl ik het leven zo lief had, tegelijkertijd ook zo fatalistisch? Had ik dan zo'n hekel aan mezelf, dat ik liever dood ging, dan dat ik wilde leven? Was mijn zelfbeeld dan zo negatief, dat ik mezelf haatte? Het was moeilijk om daar de vinger op te leggen en vaak leiden meer wegen naar Rome, zijn er meer verklaringen. Andere verklaringen zouden kunnen zijn; Neigend naar extreem gedrag en in bepaalde aspecten naar mijzelf toe was mijn wilskracht relatief zwak. De angst voor mijn innerlijke leegte en niet op zoek willen gaan naar mijn essentie. Wellicht was mijn angst daarvoor té groot. Omdat ik onmatig en grenzeloos ben, werden bijna al mijn voornemens bij voorbaat gedoemd om te mislukken. Had ik niet veel meer pijn, aan mijn wens om te willen veranderen, dan aan het leven dat ik nu leid? Mijn besluitvaardige 'ik' was zwak en ik liet me gemakkelijk verleiden. Was het mijn eeuwig bedrog?

Een andere verklaring was, dat ik helemaal niet tegen verveling en saaiheid kon. Alledaagsheid voelde zo zinloos, want het leven had zoveel te bieden en het leven was zo kort. Helaas is er aan alledaagsheid geen ontkomen aan, het was een noodzakelijk kwaad, het hoorde nou eenmaal bij het leven. Voor mij moest elke dag een feest zijn, vreugde, liefde en harmonie, elke dag moest met volle teugen geleefd worden en verbrandde ik zoveel energie. Daarom blowde ik, daarom was ik een gebruiker, omdat het de verveling verdrijft en het mijn geest meestal scherp maakte. Vele mensen adviseerden mij, om orde en structuur in mijn leven te brengen, maar structuur stond voor mij voor voorspelbaarheid en daarmee saaiheid, om vervolgens in verveling over te gaan. Voor mij zo min mogelijk structuur. Relaties waren op den duur ook voorspelbaar en saai, maar de diepere uitleg, lag waarschijnlijk aan het feit, dat wanneer ik iemand toeliet in mijn leven, degene mijn innerlijke leegte en saaiheid zou ontdekken.dinsdag 28 april 2020

Love is the essence of life and solves almost all problems, even in corona times

Love is the essence of life and solves almost all problems, even in corona TimesI have to come back to current events. It cannot be otherwise. Today there are too important developments, so I can not just continue writing my auto biography. Great uncertain, strange, dangerous and perhaps hopeful things await us during this unpredictable corona crisis. This virus is unprecedented in the world and perhaps the Spanish flu is getting a bit close, but we are only at the beginning of this pandemic. The world and world leaders, Governments of all countries and all scientists, virologists, no one knows what this virus can do, what it can stop. There is no vaccine yet, too few tests are being carried out and people everywhere are dying, in a terribly painful way, often in isolation, so that people cannot say goodbye to their loved ones. A great drama and calamity descends on our Planet.


The entire world and with it the economy has come to a halt. Borders are locked. Millions of people are inside and are temporarily unemployed, or have lost their work and income. People are desperate, insecure, scared and frustrated. Many small and medium-sized companies are also falling and the entire economy is being hit hard. However, I think that human life is more important than the economy. We can restore the economy, but a dead human life is dead and remains dead.

maandag 27 april 2020

Liefde is de essentie van het leven en lost bijna alle problemen op, ook in coronatijden.


Liefde is de essentie van het leven en lost bijna alle problemen op, ook in coronatijden.Ik moet toch weer terug komen op de actualiteiten van vandaag. Het kan niet anders. Heden zijn er te belangrijke ontwikkelingen, waardoor ik niet zomaar met het schrijven van mijn auto-biografie door kan gaan. Grote onzekere, vreemde, gevaarlijke en ook misschien hoopvolle dingen staan ons te wachten, tijdens deze onvoorspelbare corona crisis. Dit virus is ongekend in de wereld en misschien komt de Spaanse griep een beetje in de buurt, maar we zitten nog maar aan het begin van deze pandemie. De wereld en wereldleiders, regeringen van alle landen en alle wetenschappers, virologen, niemand weet wat dit virus kan aanrichten, wat dit virus kan stoppen. Er is nog geen vaccin, er worden te weinig testen uitgevoerd en overal gaan mensen dood, op een verschrikkelijk pijnlijke manier, ook nog vaak in isolement, zodat mensen geen afscheid kunnen nemen van elkaar. Een groot drama en onheil daalt neer op onze Planeet. 


De complete wereld en daarmee ook de economie, is stil gevallen. Grenzen zijn op slot. Miljoenen mensen zitten binnen en zijn tijdelijk werkloos, of zijn hun werk en inkomen kwijt. Mensen zijn radeloos, reddeloos en redeloos. Vooral veel midden- en klein bedrijven vallen om en de hele economie krijgt enorme klappen. Toch vind ik dat een mensenleven belangrijker is, dan de economie. De economie kunnen we weer herstellen, maar een dood mensenleven is dood en blijft dood.

woensdag 22 april 2020

5 items

These are 5 items i wrote on facebook during coronatimes, and would like to share here also:


1) 28 march. My opinion, because i observe, without hate, only because of compassion for the American people. I feel with you and i love all humans. When I listen to Trump's briefing, I hear a lot of chest throbbing and he really wants gratitude. He has no empathy for the people who are sick, dying and their families. and hardly any appreciation for the care staff. Also always attacking those who are critical. I also hear a lot of free advertising and he would rather sell the ventilators for a very good price to his so-called friendly countries that need help, than to give to American hospitals. He sees a ventitalors trade.🦉❤️✌️ 

2) 1 april. I hear the Dutch, Anglo-Saxon politicians and the world of capitalism saying: "We are doing our best" and I believe that too, but too late and there are too few tests, too little protective equipment, too few IC beds. For years, too much has been cut, health care staff are underpaid. in fact too much, too less. And people had been warned in advance, especially the governments knew what could coming.


3) 11 april. Dear White Rose Evolution friends, can you explain to me why there is so much difference of opinion between people who think that the corona virus is very dangerous and others are not? I am diabetic and 62+ and have had a lung disease, so maybe I react extra carefully, but sometimes I am lost in this. Maybe I am too naive? Many friends are not afraid of it. I am also hopefull and quite confident that things will eventually can get better after this crisis and that there is a chance that a new world with new ideas and new, especially young people will wake up after this. So at the end there is light, but I also want to see and experience that light before I leave this world. It seems that when you get sick from this virus it is very painful and also a very painful death if you don't recover. Many recover, but also too many dead, who die in solitude. I wish everyone much wisdom, safety, healthy and love in these strange and difficult times.


2) Yes, it is a major dilemma. Now that the economy has also come to a complete standstill, this is an additional major problem. People are dying of hunger in many poor countries, because no jobs, no money and especially the poor people are hit hard. It is always the poor who suffer. The rich are safe in their 2nd, or third house, or have a bunker, with swimming pool and sauna. And there will also be many more suicides and domestic violence will increase. Perhaps there is a provisional solution if the vulnerable and elderly, above 65, for example, stay at home until there is a vaccine and that healthy people can return to work after being tested. But then everyone should be tested who goes to work and cannot keep a distance of 2 meters. In fact, everyone, no matter how expensive the tests cost and repeat the tests. And then this. The doctors, nurses, police officers, firefighters, distribution drivers all those hero's doing a great job, but earn too little. So take care about these hero' s and care first for better protection and give them instantly more wages.


5) 21 april. I would like to share with you the Dutch tax contributions and it is somewhat variable, but it is very much and therefore, in case of this great need, one may now expect something in return for a lifetime of working and paying taxes. Broadly, there are at least three taxes. The first is: Income tax; Disc 1: up to € 68,507, 37.35% tax ; Disc 2: from € 68,508. 49.50% tax.  VAT: A tax on everything you buy, from food to gasoline. In general, 21% is paid on all goods and items bought. There are some exceptions, which fall under a lower rate, which is 9%. And there is a municipal tax, which includes sewers, cleaning, land rights and collection services. Is variable per municipality, but in most cases about 70 euros per month. So for every euro we earn, at least half goes to the state. And we are not talking about health insurance premiums and pension premiums, ect. 

THEREFORE, THE CARE SECTOR MAY AND SHOULD BE PROTECTED BETTER AND PAID BETTER AND IN FACT EVERYONE WHO NOW DOES THE DIFFICULT WORK and also those who have worked their whole lives, regardless of the cost of the tests, the intensive care- beds, the protections, the mouth masks. What about other countries? Stay safe and healthy.