zaterdag 9 maart 2019

Dopamine for the winners: how our mind’s reward system drives political ambition and affects civilization
The effects of the brain’s neurochemistry on geopolitics and human interaction should be more subject to study and debate. It almost seems like a truism to state that our brains, and their fallibility, greatly affect human progress and societal advancement. But what is most striking in today’s culture, is the way in which our mind’s reward system is employed by society to encourage economic and political ambition, and to blunt the creative and critical mind.Dopamine as neurotransmitter


We all know the feeling: when we receive a present and can’t wait to open it, when we have a shot at a coveted promotion, or when we gather likes or support on social media. If things go our way, we become happy and euphoric, and for a brief moment experience an extreme feeling of joy. That feeling is made possible by a neurotransmitter called dopamine.


Dopamine voor de Winnaars: hoe het beloningssysteem van ons brein ongebreidelde ambitie bevordert en zo de beschaving negatief beïnvloedt
De effecten van de neurochemie van de hersenen op geopolitiek en menselijke interactie zouden meer onderwerp van studie en debat moeten zijn. Het lijkt bijna een open deur om te stellen dat onze hersenen en hun feilbaarheid de maatschappelijke en menselijke vooruitgang enorm beïnvloeden. Maar wat het meest opvalt in de hedendaagse cultuur, is de manier waarop het beloningssysteem van ons brein door de samenleving wordt gebruikt om ongebreidelde economische en politieke ambitie te stimuleren en de creatieve en kritische geest af te stompen. 


Dopamine als neurotransmitter


We kennen dat gevoel allemaal wel: als we een cadeautje krijgen, als we een fel begeerde promotie maken, of als we massale bijval krijgen op sociale media. Wanneer alles meezit worden we gelukkig en euforisch en ervaren we kortstondig een extreem gevoel van vreugde. Dat gevoel wordt mogelijk gemaakt door een neurotransmitter genaamd dopamine.

woensdag 30 januari 2019

In one Life, 60 years, Mankind end up in a Dead Man's Race with full Speed.


In one Life, 60 years, Mankind end up in a Dead Man's Race with full Speed.


1) In 1960, 3 billion people. Now nearly 8 billion.                                             (Modern man around 200.000 years ago)


2) In 1960, about 2% of the rainforests and primeval forests has been deforested and disappeared. Today around 25% and it is going very fast now.


3) In 1960 there were hardly any reliable figures on the expenditure of the military arms industry, 'top secret', but that was a small percentage of what is being spent now. Now its over the 1700 billion dollars. When half of this money is spent worldwide on education, healthcare, poverty reduction and welfare for our planet, the future would be more positive.


4) In the early 1960s my parents bought their first car, their first TV, telephone.  Today we have everything, but we over consume.                                                    (To compensate our spiritual emptiness?)


5) Since the early 80s, with the advent of the market capitalist system, there have been hardly any wage increases. That a household was going to earn more, had more to do with the fact that many women started working.
Our Problems are that we think we have Time.


The Economic Express Train rushes through, supported by bad Governments and World Leaders.


                                                        White Rose Evolution

In één leven, 60 jaar, belandt de mensheid met volle snelheid in een Dodemansrit.


In één leven, 60 jaar, belandt de mensheid met volle snelheid in een Dodemansrit.


1) In 1960, 3 miljard mensen. Nu bijna 8 miljard mensen.  (Moderne man bestaat ongeveer 200.000 jaar)                       2) In 1960 is ongeveer 2% van de regenwouden en oerbossen ontbost en verdwenen. Vandaag ongeveer 25% en het gaat erg snel.3) In 1960 waren er nauwelijks betrouwbare cijfers te vinden over de uitgaven van de militaire wapenindustrie, 'topgeheim' , maar dat was een klein percentage van wat er nu wordt uitgegeven. Nu is dat ruim 1700 miljard dollars. Wanneer de helft van dit geld wereldwijd besteed wordt aan onderwijs, zorg, armoedebestrijding en welzijn voor onze planeet, zou de toekomst positiever zijn.


4) Begin jaren 60 kochten mijn ouders hun eerste auto, hun eerste tv, hun eerste telefoon. Vandaag hebben we alles, maar we consumeren te veel.  (Om onze spirituele leegte te compenseren?)5) Sinds de vroege jaren 80 en met de komst van het marktkapitalistisch systeem zijn er nauwelijks loonsverhogingen geweest. Dat een huishouden meer geld ging verdienen, had te maken met het feit dat veel meer vrouwen gingen werken.


Ons Probleem is dat we denken dat we Tijd hebben


De Economische Sneltrein dendert door, ondersteund door slechte Regeringen en Wereldleiders.     

       

                                                                  White Rose Evolution

zaterdag 26 januari 2019

Leonard Cohen- You Want It Darker [Music Video]You Want It Darker

If you are the dealer, I'm out of the game
If you are the healer, it means I'm broken and lame
If thine is the glory then mine must be the shame
You want it darker
We kill the flame

vrijdag 21 december 2018

We are all Brothers and Sisters. It can be different, it must be different.


                     Beautiful Artwork by Josephine Walls. Much Gratitude and humble Respect.
Brothers and Sisters, we must free ourselves from the consuming money powers and the immoral habits that these have brought. Capitalism should not divide us any further, so that we remain each other's enemies. We are all brothers and sisters. It can be different, it must be different.
A forgotten brotherhood                                                                                                                     

Today, the realization that we are all brothers and sisters seems further away than ever. The wars has never really ceased, only the opposing armies have changed. We have forgotten this ancient brotherhood. It has disappeared from our collective consciousness.


woensdag 19 december 2018

We zijn allemaal Broeders en Zusters. Het kan anders, het moet anders.                     Beautiful Artwork by Josephine Walls. Much Gratitude and humble respect.


Broeders en Zusters, we moeten ons bevrijden van de allesoverheersende geldmachten en de verkeerde gewoonten die deze gebracht hebben. Laat het kapitalisme ons niet verder verdelen en ons niet beheersen, zodat we eeuwig elkaars vijanden blijven. Want we zijn allemaal broeders en zusters. Het kan anders, het moet anders.Een vergeten Broederschap                           

Vandaag de dag lijkt de wetenschap dat wij allen broeders en zusters zijn verder weg dan ooit. Oorlogen zijn nooit echt opgehouden, alleen zijn de strijdende partijen veranderd. We zijn het vergeten, die broederschap. Het is uit ons collectief bewustzijn verdwenen. 


maandag 12 november 2018

The Amazon and the New Conquistadores

The Amazon and the New Conquistadores


                               Beautiful Artwork by Josephine Walls. Much Gratitude and humble respect.


When the Spanish conquistador Francisco de Orellana in 1541, explored a majestic river, surrounded by a green oasis of unprecedented beauty in a pristine paradise and accompanied by mysterious animal sounds, he ran into a local tribe. A subsequent battle was fought at the mouth of the Madeira. In the record of the monk Gaspar de Carvajal, he wrote that their attackers consisted of female warriors. These were promptly called Amazons, after the female warriors of Greek mythology. This is how the Amazon forest and the river got their name.


Now, a new conquistador has appeared in the Amazon. One that hates homosexuals, Indians, black and colored Brazilians, and women. He is a danger to the entire planet, because his government heralds the end of the Amazon rainforest. He calls himself 'the Trump of the Tropics', but he might just be much worse than Trump. Jair Bolsonaro, the new president of Brazil, desires a return of the military dictatorship. Everyone who disagrees, must pay for it. Bolsonaro owes his success largely to corruption, and the enormous anger of the people over the greedy political class. 

This is the climate created by Capitalism and Neoliberalism, a climate of corrupt and failing politicians.


Het Amazonegebied en de Nieuwe Conquistadores

         Het Amazonegebied en de Nieuwe Conquistadores
                                       Beautiful Artwork by Josephine Walls. Much Gratitude and humble respect. Toen de Spaanse conquistador Francisco de Orellana in 1541, een majestueuze rivier afvoer, omgeven door een groene oase van ongekende schoonheid in een ongerept paradijs, begeleid door talloze mysterieuze dierengeluiden, liep hij een plaatselijke indianenstam tegen het lijf. Dit resulteerde in een veldslag bij de monding van de Madeira. In het reisverslag van de monnik Gaspar de Carvajal schreef hij dat de aanvallers bestonden uit vrouwelijke krijgers. In navolging van de vrouwelijke krijgers uit de Griekse mythologie, werden zij daarom Amazones genoemd. Hier ontleent het Amazonewoud en rivier haar naam aan.
Nu is er weer een conquistador in Brazilië opgestaan, een die homo’s, indianen, zwarte en gekleurde Brazilianen en vrouwen haat. Hij is een gevaar voor de hele planeet, omdat zijn regering het einde van het Amazonewoud gaat betekenen. Eentje die zichzelf 'de Trump van de Tropen' noemt, alleen is deze populist veel erger dan Trump. Jair Bolsonaro, de nieuwe president van Brazilië, wil een terugkeer naar de militaire dictatuur. Iedereen die ‘anders’ is of denkt, moet het ontgelden. Bolsonaro dankt zijn succes grotendeels aan de corruptie en enorme woede van het volk aangaande de zakkenvullende politieke klasse. Dit is het klimaat dat het Kapitalisme en Neoliberalisme heeft voortgebracht, een klimaat van corrupte en falende politici.


maandag 8 oktober 2018

The Evolution of Greed - From Aristotle to Gordon Gekko

The Evolution of Greed - From Aristotle to Gordon GekkoThe comfort of rich people depends on an abundant supply of poor people. -Voltaire


Greed is as old as time. As long as there are people, greed and avarice will continue to exist. In Ancient Greece they had a special word for it: 'pleonexia'. Pleonexia is a concept that unites greed, covetousness and avarice in a philosophical context. Strictly speaking, it is ‘the insatiable desire to have what rightfully belongs to others’. In other words, ruthless selfishness and the arrogant assumption that other people and things are there to be taken advantage of.

vrijdag 5 oktober 2018

De Evolutie van de Hebzucht – Van Aristoteles naar Gordon Gekko

De Evolutie van de Hebzucht – Van Aristoteles naar Gordon Gekko


Het comfort van rijke mensen is afhankelijk van een overvloedig aanbod aan arme mensen. -Voltaire

Dat hebzucht van alle tijden is weet iedereen. Zolang er mensen zijn, zal hebberigheid, inhaligheid en schraapzucht blijven bestaan. In het Oude Griekenland hadden ze er een speciaal woord voor: ‘pleonexia’. Pleonexia is een begrip dat zaken als hebzucht en inhaligheid verenigt in een filosofisch gegeven. Strikt gesproken is het ‘de onverzadigbare wens om te hebben wat rechtmatig eigendom is van anderen’. Met andere woorden, meedogenloze zelfzucht en ‘de arrogante veronderstelling dat andere mensen en dingen uitsluitend bestaan om er eigen voordeel uit te halen’. 

maandag 17 september 2018

Right and Fight for Justice

Right and Fight for Justice


www.rijnmond.nl Saterday, September 15, there was a demonstration for JUSTICE, organized by the SP, a struggle that I fight all my life, a struggle against INJUSTICEA new, young, militant face, Lilian Marijnissen who deserves all the support, who is honest, who has her heart in the right place, who makes a clearer and louder sound, against market capitalism, which are the actual causes of all miseryI shook hands with some people and sometimes had a fleeting conversation. I introduced myself to former leader of the SP, Emile Roemer and after that I saw Mr. Dennis de Jong, European Parliament, with whom I already exchanged some correspondence. A man of my heart, wise and honest and I intend to pick up our contact again. I also briefly spoke with Tiny Kox, former party chairman and current chairman Ron Meyer, and I am going to send a few emails, because I want to mean more for society.


The most interesting conversation was with Cobie Groenendijk, Duo council member of the Sp in Amsterdam and works as a psychiatrist in Amsterdam. She studied medicine, law and theology. An intriguing, open, intelligent and wise woman who is extremely committed to healthcare and the public sector. Where more than 60 billion is cut on, in health care, in education, the police, defense, environment, it does not stop, really scandalous. But 2 billion dividend tax reduction. "That creates more employment," says Rutte, but every thinking person knows that it is a colored version of the truth. Invest in the public sector.


I would like to say something too, but there was too little time and too tight a schedule, because I think my voice represented many among us.
 

               THIS IS WHAT I WANT TO SAY

 "Stop the Greed, Enough is Enough, Finish Market Capitalism"
 We are still fighting, the people, for the crumbs that the richest and most powerful are throwing at us. That is NOW and that used to be, where the nobility and richest ate their well-filled table at their fill and then threw the crumbs on the ground. The common people fought for the leftovers and the high men said to each other with disdainful laughter, (narcissism is never far away from overfilled tables and empathy is unknown); "We are doing well, because we still give them food".

Now the multinationals, the banks, the elite are calling; "We are doing well, because we still provide jobs", and still the ordinary people are fighting for the crumbs. We are afraid of our jobs, of the many uncertainties, afraid to work even harder and longer, and we blame minorities, such as refugees, such as Mexicans, Eastern Europeans, Gays. Older people, anyone who represents a minority, because 'divide and rule', still works excellently.But the real causes remain out of the picture and we must continue to focus, on market capitalism, the multinationals, some royalties, the Vatican, in short, the 1% richest of the Earth, because not only in the Netherlands it becomes more and more a problem. No, it is a global problem and as long as greed rule, nothing changes.


Fortunately, there are many people who have a great, loving and justice heart and let us give those people a voice, let them and your voice be heard. Vote and let your voice be heard, because that is the only way to truly be heard and to really change something.
The best speech ever. RESPECT, but Lilian Marijnissen was close.


Peter van Els, (Lanaria Amberkira) 15-09-2018
Blogpost: 
Video peacemessage: 
Feel free to donate and support White Rose Evolution financially. Bankaccount, specially for W.R.E. : Name Lanaria Amberkira, Sluis, The Netherlands NL64ASNB0942698487

zaterdag 15 september 2018

Recht op Rechtvaardigheid

                                   Recht op Rechtvaardigheid
Vandaag, 15 september was er een demonstratie voor RECHTVAARDIGHEID, georganiseerd door de SP, een strijd die ik mijn hele leven strijd, een strijd tegen ONRECHTVAARDIGHEID. 


Een nieuw jong strijdbaar gezicht, Lilian Marijnissen die alle steun verdiend, die integer is, die haar hart op de juiste plaats heeft, die een duidelijker en harder geluid laat horen, tegen het marktkapitalisme, die de werkelijke veroorzakers zijn.Ik heb enkele mensen de hand mogen schudden en soms een vluchtig gesprek gehad. Even mij voorgesteld aan voormalig leider van de SP, Emile Roemer en daarna zag ik de Heer Dennis de Jong,  Europarlementariër van de SP, waarmee ik al enige correspondentie heb uitgewisseld. Een man van mijn hart, wijs en integer en ik ben van plan om ons contact weer op te pakken. Ook heb ik met Tiny Kox, oud fractievoorzitter en met huidig voorzitter Ron Meyer kort gesproken en ik ga enkelen een mailtje sturen, want ik wil meer betekenen voor de samenleving.


Het meest interessante gesprek was toch met Cobie Groenendijk, Duo raadslid van de Sp in Amsterdam en werkt als psychiater in Amsterdam. Ze studeerde geneeskunde, rechten en theologie. Een intrigerend, open, intelligente en wijze vrouw die zich super inzet voor de zorg en de publieke sector. Waar meer dan 60 miljard is op bezuinigd, bij de zorg, in het onderwijs, de politie, defensie, milieu, het houdt niet op, werkelijk schandalig. Maar wel 2 miljard dividendbelasting verlaging. "Dat zorgt voor meer werkgelegenheid", zegt Rutte, maar elk weldenkend mens weet dat het een gekleurde versie van de waarheid is. Investeer in de publieke sector.


Ik had ook graag wat willen zeggen, maar er was te weinig tijd en een te strak schema, want ik denk dat mijn stem velen onder ons vertegenwoordigd.


                         DIT IS WAT IK WILDE ZEGGEN

 "Stop de Hebzucht, Genoeg is Genoeg, Eindig MarktKapitalisme".Nog steeds vechten wij, het volk, om de kruimels die de rijksten en machtigsten ons toewerpen. Dat is NU en dat was vroeger, waar de adel en rijksten aan een welgevulde tafel hun buik vol aten en dan de kruimels op de grond gooiden. De gewone mensen vochten voor de restjes en de hoge heren zeiden minachtend lachend tegen elkaar, (narcisme is nooit ver weg van overgevulde tafels en empathy kent men niet); "Wij doen goed, want wij geven ze toch eten".


Nu roepen de multinationals, de banken, de elite; "We doen goed, want we zorgen toch voor banen", en nog steeds vechten de gewone mensen om de kruimels. Wij zijn bang voor onze banen, voor de vele onzekerheden, bang om nog harder en langer te moeten werken en wij geven minderheden de schuld, zoals vluchtelingen, zoals Mexicanen, Oost- Europeanen, Homo's. Ouderen, iedereen die een minderheid vertegenwoordigd, want 'verdeel en heers', werkt nog steeds uitstekend.


Maar de werkelijke veroorzakers blijven buiten beeld en daar moeten wij ons op blijven focussen, op het marktkapitalisme, de multinationals, enkele royalty's, het Vaticaan, kortom, de 1% rijksten der Aarde, want niet alleen in Nederland wordt het meer en meer een probleem, nee, het is een wereldwijd probleem en zolang de hebzucht regeert, verandert er niets.Gelukkig zijn er veel mensen die een groot, liefdevol en rechtvaardig hart hebben en laten we die mensen een stem geven, laat hun en Uw stem gehoord worden. Stem en laat uw stem horen, want dat is de enige manier om werkelijk gehoord te worden en om werkelijk iets te veranderen.

The best speech ever. RESPECT voor deze speech, telkens kippenvel. maar Lilian Marijnissen was close.


Peter van Els, (Lanaria Amberkira) 15-09-2018
Blogpost: 
Video:
Feel free to donate and support White Rose Evolution financially. Bankaccount, specially for W.R.E. : Name Lanaria Amberkira, Sluis, The Netherlands NL64ASNB0942698487

vrijdag 31 augustus 2018

10 Quotes about Wisdom

                            10 Quotes about Wisdom

 In addition to taking care of our offspring, there is also another reason for our lives and that is; growing in love, knowledge and wisdom. These are the reasons for our existence, i believe.


The journey of a thousand miles begins with one step.   (Lao Tsu)

Honesty is the first chapter in the book of wisdom. (Thomas Jefferson)

To enjoy good health, to bring true happiness to one's family, to bring peace to all, one must first discipline and control one's own mind. If a man can control his mind he can find the way to Enlightenment, and all wisdom and virtue will naturally come to him. (Buddha)

Being entirely honest with oneself is a good exercise. (Sigmund Freud)

The only true wisdom is in knowing you know nothing. (Socrates)

A good head and a good heart are always a formidable combination. (Nelson Mandela)

Don't gain the world and lose your soul; wisdom is better than silver or gold. (Bob Marley)

Honesty is the best policy. Without freedom of thought, there can be no such thing as wisdom - and no such thing as public liberty without freedom of speech. (Benjamin Franklin)

The way you see people is the way you treat them, and the way you treat them is what they become. (Johann Wolfgang von Goethe)

That old law about 'an eye for an eye' leaves everybody blind. The time is always right to do the right thing. (Martin Luther King, Jr.)

Lanaria Amberkira 31-08-2018  
Thanks to BrainyQuote   
Blogpost: 
Video peace message:  

zaterdag 14 juli 2018

More Mass Destruction Weapons

More Mass Destruction Weapons


For those who want to know. New numbers.

Why always increase the budget, so that the threat of war increases instead of decreasing. I predict that when money goes to poverty reduction and education the threat is diminishing from war. It is only about money, power and suppression of the people.


More information here: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf


On 25-5-2017 and 11-07-2018, Donald Trump, the President of America, visited Brussels and the NATO. His visit concluded that Europe must meet its obligations and buy more mass destruction weapons for the security and democracy of the Western and free world. In a clumsy, arrogant and disrespectful way he insult America's best and most loyal allies.After Trump had closed a mega-deal in Saudi Arabia about mass destruction weapons and announced that he would raise America's budget, he once again spoke about more money for the arms industry in Europe. His first foreign trip was purely a business trip for the American arms industry. The rest was clean shine and baked air. Trump is the best weapon lobbyist. American weapons come first, of course.