woensdag 22 december 2021

WHY DO WE TRUST THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY SO MUCH?WHY DO WE TRUST THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY SO MUCH?Right now the world is overrun with a nasty, unpredictable virus and we need to be 'saved' by the pharmaceutical industry, by Pfizer and Moderna. But why do we trust these pharmaceutical giants when it has been proven time and again that the pharmaceutical industry is immoral, diabolical and unscrupulous. Where the shareholders are more important, where everything revolves around profit and not about and for the customers/patients. That trust is based on the feeding of fear, by huge lobbies from the pharmaceutical industry, governments and by the one-sided sound of the media.


Let's start with Pfizer.

In August 2021, Pfizer and Moderna increased prices. The price of a dose of Pfizer vaccine increases from 15.50 to 19.50 euros. The Moderna vaccine used to cost 19 euros and now 21.50 euros per dose. This is "extremely questionable" to say at least. Numerous articles have been written about it and this is one of them. 


Articles have also been published about the strangulation contracts, although they are published significantly less, because much is minimized when it comes to a critical note and is regularly censored.

An example; The UK government has granted Pfizer legal indemnity to protect it from prosecution over possible side effects of its new coronavirus vaccine. Scandalous isn't it? Not only in the UK, also in the Netherlands and all over the world. That was the condition under which they could make the "vaccines" available so quickly.


LAWSUITS AGAINST PFIZER 


Numerous lawsuits have been filed against Pfizer, including the EpiPen, where a multimillion-dollar settlement has been reached. 


Another lawsuit revolved around a trial with Trovan. At the end of 2009 the case was settled for 75 million dollars. The conditions remained confidential. 


Pfizer agrees to a record fine.
US pharmaceutical company Pfizer will pay a record fine of $2.3 billion. It is the largest settlement ever. The company violated several marketing rules and sold drugs, including the disallowed painkiller Bextra, which it was actually banned from selling. It also paid massive bribes to health care providers to prescribe the four drugs as much as possible. 


It never ends, and in order not to make this article endless, I recommend that you do your own research into the misdeeds of an immoral company called Pfizer. Normally, no company, or private individual, would deal with such an unreliable company. Why now? 

In fact, no government should do business with such unscrupulous pharmaceutical giants.


Pfizer is not the only pharma company that has been discredited. Some other examples of exemplary management.


In 2019, Purdue sought bankruptcy protection as it faced thousands of lawsuits. The company is accused of pressuring doctors to prescribe the addictive painkiller Oxycontin. As a result, it is said to be partly responsible for the opioid crisis in the US, which is linked to more than 500,000 deaths in the past two decades. 


Another diabolical and disgusting example is; Martin Shkreli, 'the most hated man in the United States'. He and his former company Vyera Pharmaceuticals boosted a particular HIV pill in one fell swoop from $17.50 to $750, and the company has now reached a $40 million settlement. The good man is now in prison, and in court, after being asked whether he regretted anything, he said these words: "The only thing I regret is that I did not raise the price even higher, for I do not serve the customer, but the shareholder". 


These are not incidents. More recent examples of companies receiving record fines for fraud include Novartis ($423 million), Johnson & Johnson ($1.1 billion), Eli Lilly ($1.4 billion) and Abbott ($1.5 billion).


The system is corrupt and the pharmaceutical industry is organized crime. The industry is focused on making as much profit as possible, it is far too powerful and has many victims, said Gøtzsche, co-founder of Cochrane Collaboration.


Lovely people. We shouldn't have such blind faith in the pharmaceutical giants. It is about our freedoms, our fundamental rights, our democracy, our children and grandchildren, about human rights, about our lives. 

 
       Let love and common sense rules and don't let fear rule


Peter van Els

maandag 20 december 2021

WAAROM HEBBEN WE ZOVEEL VERTROUWEN IN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE?

 
WAAROM HEBBEN WE ZOVEEL VERTROUWEN IN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE?  

 


Momenteel wordt de wereld overspoeld, met een akelig, onvoorspelbaar virus en we moeten 'gered' worden door de farmaceutische industrie, door Pfizer en Moderna. Maar waarom vertrouwen we deze farmareuzen, terwijl het meermalen is bewezen, dat de farmaceutische industrie, immoreel, diabolisch en gewetenloos is. Waar de aandeelhouders belangrijker zijn, waar alles draait om winst en niet draait om en voor de klanten/patiënten. Dat vertrouwen is gebaseerd met het voeden van angst, door gigantische lobby's van de farmaceutische industrie, regeringen en door het eenzijdige geluid van de media. 

 

TAL VAN REDENEN OM DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE NIET TE VERTROUWEN.


Laten we beginnen met Pfizer. In augustus 2021 heeft Pfizer en Moderna de prijzen verhoogd. De prijs van een dosis Pfizer-vaccin stijgt van 15,50 naar 19,50 euro. Het Moderna-vaccin kostte eerst 19 euro en nu 21,50 euro per dosis.                Dit is op zijn zachts gezegd: " bedenkelijk".          Er zijn tal van artikelen hierover geschreven en dit is een van de artikelen


Ook over de wurgcontracten zijn er artikelen verschenen, alhoewel die beduidend minder gepubliceerd worden, want veel wordt geminimaliseerd wanneer het gaat over een kritische noot en wordt regelmatig gecensureerd.  


Een voorbeeld; De Britse regering heeft Pfizer een wettelijke schadeloosstelling verleend om haar te beschermen tegen vervolging wegens mogelijke bijwerkingen van haar nieuwe coronavirus vaccin. Schandalig toch? Niet alleen in de UK, ook in Nederland en overal in de wereld. Dat was de voorwaarde waaronder ze de "vaccins" zo snel beschikbaar konden stellen.RECHTSZAKEN TEGEN PFIZEREr zijn talrijke rechtszaken aangespannen tegen Pfizer, zoals bij de EpiPen, waar een miljoenenschikking is getroffen. 
Een andere rechtszaak draaide rond een proef met Trovan. Eind 2009 werd de zaak geschikt voor 75 miljoen dollar. De voorwaarden bleven vertrouwelijk. 


Pfizer akkoord met een recordboete. 
Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer zal een recordboete van 2,3 miljard dollar betalen. Het gaat om de grootste schikking ooit. Het bedrijf overtrad verschillende marketingregels en verkocht medicijnen, waaronder de afgekeurde pijnstiller Bextra, die het eigenlijk niet mocht verkopen. Het betaalde ook massaal smeergeld aan gezondheidszorgverleners om de vier medicijnen zoveel mogelijk voor te schrijven. 

Het houdt niet op en om dit artikel niet eindeloos te maken, adviseer ik om zelf onderzoek te doen, naar de wandaden van een immoreel bedrijf, genaamd Pfizer. Normaal gezien, zou geen enkel bedrijf, of particulier in zee gaan, met zo'n onbetrouwbaar bedrijf. Waarom nu dan wel? 


Feitelijk zou geen enkele overheid met zulke gewetenloze farmareuzen zaken moeten doen. 


Pfizer is niet het enige farmabedrijf, dat in opspraak is gekomen. Enkele andere voorbeelden van voorbeeldig management.


In 2019 zocht Purdue faillissementsbescherming, omdat het geconfronteerd werd met duizenden rechtszaken. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd dat het dokters onder druk zou gezet hebben om de verslavende pijn­stiller Oxycontin voor te schrijven­. Daardoor zou het mee verantwoordelijk zijn voor de opioïdencrisis in de VS, die gelinkt wordt aan meer dan 500.000 overlijdens in de voorbije twee decennia. 


Een ander diabolisch en walgelijk voorbeeld is; Martin Shkreli, 'de meest gehate man van de Verenigde Staten'. Hij en zijn voormalige bedrijf Vyera farmaceuticals dreef een bepaalde hiv-pil op, in één klap, van 17,50 naar 750 dollar en het bedrijf heeft nu een schikking voor 40 miljoen dollar getroffen. Inmiddels zit die brave man vast en in de rechtbank zei hij, nadat hij de vraag kreeg, of hij ergens spijt van had, de volgende woorden: "Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik de prijs niet nog hoger heb gemaakt, want ik dien niet de klant, maar de aandeelhouder". 


Dit zijn geen incidenten. Meer recente voorbeelden van bedrijven die recordboetes ontvingen wegens fraude zijn,  Novartis (423 miljoen dollar), Johnson & Johnson (1,1 miljard dollar), Eli Lilly (1,4 miljard dollar) en Abbott (1,5 miljard dollar). 


Het systeem is corrupt en de farmaceutische industrie is georganiseerde misdaad. De industrie is gericht op het maken van zoveel mogelijk winst, is veel te machtig en maakt vele slachtoffers, aldus Gøtzsche, medeoprichter van Cochrane Collaboration.


Lieve mensen. We zouden niet zo'n blindelings vertrouwen moeten hebben in de farmareuzen. Het gaat over onze gezondheid, vrijheden, onze grondrechten, onze democratie, onze kinderen en kleinkinderen, om de rechten van de mens, om onze levens. 
 
    Laat liefde en gezond verstand regeren en laat niet angst regeren

Peter van Elszondag 19 september 2021

[Best Version] The Great Dictator Speech - Charlie Chaplin + Time - Hans...


It has been over 80 years since Charlie Chaplin delivered this amazing speech and it is of lonely height. So meaningful and so topical. Everyone should see this documentary, especially the politicians and demagogues.

Het is meer dan 80 jaar geleden dat Charlie Chaplin deze geweldige toespraak hield en het is van eenzame hoogte. Zo betekenisvol en zo actueel. Iedereen zou deze documentaire moeten zien, vooral de politici en demagogen.

vrijdag 13 augustus 2021

Capitalism

Na beëindiging van de slavernij en het einde van de koloniën, moest er iets nieuws verzonnen worden, om goedkope arbeidskrachten te behouden en dat werd het kapitalistisch systeem.

After the end of slavery and the end of the colonies, something new had to be invented to maintain cheap labor and that became the capitalist system.zaterdag 29 mei 2021

Pink Floyd - Time - Live at Earls Court, London

In 1989 I was in Venice, Italy, on vacation with my family. Unfortunately we missed Pink Floyd live in Venice, but when we got home we could watch this great live concert on the TV. It was one of the most memorable performances ever and after that I changed my whole life again, because changes can contribute to your development, even if they are sometimes very difficult decisions. We only live once and please folks, make something of it.


Time 
Pink Floyd

Ticking away the moments that make up a dull day
Fritter and waste the hours in an offhand way
Kicking around on a piece of ground in your hometown
Waiting for someone or something to show you the way
Tired of lying in the sunshine, staying home to watch the rain
You are young and life is long, and there is time to kill today
And then one day you find ten years have got behind you
No one told you when to run, you missed the starting gun
And you run, and you run to catch up with the sun but it's sinking
Racing around to come up behind you again
The sun is the same in a relative way but you're older
Shorter of breath and one day closer to death
Every year is getting shorter, never seem to find the time
Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines
Hanging on in quiet desperation is the English way
The time is gone, the song is over, thought I'd something more to say
Home, home again
I like to be here when I can
And when I come home cold and tired
It's good to warm my bones beside the fire
Far away across the fieldPink Floyd - Dogs Of War (Live)

This great group has shaped me, among other things.

The Dogs Of War
Pink Floyd

Dogs of war and men of hate
With no cause, we don't discriminate
Discovery is to be disowned
Our currency is flesh and bone
Hell opened up and put on sale
Gather 'round and haggle
For hard cash, we will lie and deceive
Even our masters don't know the web we weave
One world, it's a battleground
One world, and we will smash it down
One world, one world
Invisible transfers, long distance calls,
Hollow laughter in marble halls
Steps have been taken, a silent uproar
Has unleashed the dogs of war
You can't stop what has begun
Signed, sealed, they deliver oblivion
We all have a dark side, to say the least
And dealing in death is the nature of the beast
One world, it's a battleground
One world, and we will smash it down
One world, one world
The dogs of war don't negotiate
The dogs of war won't capitulate,
They will take and you will give,
And you must die so that they may live
You can knock at any door,
But wherever you go, you know they've been there before
Well winners can lose and things can get strained
But whatever you change, you know the dogs remain.
One world, it's a battleground
One world, and we will smash it down
One world, one world


vrijdag 9 april 2021

Banks.

                                    Banks. When you have 100,000 euros on your bankaccount, it costs you 0.5% interest. If you are 100 euros negative for 1 month, it will cost you 9 11%. If you want to launder money, you have to go to the bank. With their monopoly position they have so much power that they are above the law for decades and these are mafia practices. Relatives of the deceased are made incredibly difficult to receive the money from their loved ones. A lot of time, energy and effort, while they are also in a raw process. I find that very immoral and nauseating.

Banks are said to have a service function, but very little of that is left.Banken. 
Wanneer je 100.000 euro in de plus staat, kost dat 0.5% rente. Wanneer je 100 euro negatief staat voor 1 maand kost het je 9 11%. Wanneer je geld wilt witwassen moet je bij de bank zijn. Met hun monopolie positie hebben ze zoveel macht dat ze boven de wet staan, al decennia lang en dit zijn maffiapraktijken. Familie van overledenen wordt het ongelooflijk moeilijk gemaakt om het geld van hun dierbaren te ontvangen. Veel tijd, energie en moeite, terwijl ze ook nog in een rauw proces zitten. Ik vind dat zeer immoreel en misselijkmakend.

Banken zouden een dienstverlenende functie hebben, maar daar is maar heel weinig van over.                    

donderdag 7 januari 2021

Dit zijn geweldige jongens, trotse landgenoten. These are great guys, proud countrymen.

Dit zijn geweldige jongens, trotse landgenoten.

 


Ik begon 5 jaar geleden te schrijven voor deze opkomende nieuwe realiteit, omdat het enorm gevaarlijk is voor de mensheid.


Verwende kinderen moeten regels en grenzen leren. Ontsla Trump onmiddellijk en als dat niet kan, geef hem huisarrest, stel hem onder toezicht en op non-activiteit. Dat betekent ook dat hij niet kan gaan golven. En nadat hij klaar is met zijn presidentschap, stuur Trump dan onmiddellijk naar een gevangenis of onderwijskamp, ​​want hij is erg gevaarlijk en hij heeft nooit een goede opleiding gehad, is narcistisch en een psychopaat.


Toen de BLM demonstreerde, riep Trump verschillende keren op voor de nationale garde om hard in te grijpen en nu weigerde Trump de NG op te roepen. Bovendien was het Capitool slecht beveiligd. Zegt genoeg.


En dan nog een punt. Al die partijen, die eigenlijk geen democratie willen, maar toch via democratische wegen, door populistisch en nationaal gedrag hun kiezers krijgen, zoals extreemrechtse en extreemlinkse en religieuze partijen, mogen hiervoor NOOIT een podium krijgen, of een partij oprichten, vanwege de gevaar voor de ondermijning van dezelfde democratie.


Het kwaad moet bij de wortel worden aangepakt.

Zoals iedereen in Amerika gisteren heeft gezien, is democratie kwetsbaar. Democratie moet haar grenzen aangeven en afbakenen. Geen extremisme, zowel links als rechts of religieus extremisme mag de kans krijgen om een partij te vormen in een kwetsbare democratie. Zelfs extreme uitingen moeten bij de wortel worden aangepakt voordat het wortel schiet en kan groeien.


These are great guys, proud countrymen.


I started writing for this emerging reality, 5 years ago, because it is dangerous for humanity.


Spoiled children must learn rules and boundaries. Fire Trump immediately and if that is not possible, give him house arrest, put him under supervision and on non-activity. That also means that he not can go waves. And after he finishes his Presidency, send Trump immediately to a jail or education camp, because he is very dangerous and he never had a good education, is narcissistic and a psychopath.


When the BLM demonstrated, Trump called different times for the national guard to intervene hard and now Trump refused to summon the NG. In addition, the capitol was poorly secured. Says enough.


And then one more point. All those parties, which do not actually want democracy, but still get their voters through democratic ways, through populist and national behavior, like extreme right, extreme left and religion parties should NEVER get a stage for this, or set up a party, because of the danger to the undermining of the same democracy.


Evil must be tackled at the root.


As everyone in America saw yesterday, democracy is fragile. Democracy must indicate and demarcate its boundaries. No extremism, both Left and Right or religion extremism should not be given the opportunity to form a party in a vulnerable democracy. Even extreme utterances must be addressed at the root before it takes root and can grow.Written Peter van Els ( Lanaria Amberkira) 07-01-2021

donderdag 31 december 2020

De Noordzee neemt en geeft

De Noordzee neemt en geeft, zoals het leven geeft en neemt. Dat 2021 een jaar mag worden van  heldere luchten en overweldigende panorama's, van rustig vaarwater en vertederende zonsopkomsten en zonsondergangen. Laat 2021 een begin zijn van heling zijn voor de mensheid en natuur, dieren en oceanen. Dat degenen die de weg zijn kwijtgeraakt, die dwalen, of zich verloren voelen, gegidst worden door een vuurtoren van licht, vol met onvoorwaardelijke liefde. Iedereen een gelukkig, gezond en liefdevol 2021.
The North Sea takes and gives, just as life gives and takes. May 2021 be a year of clear skies and overwhelming panoramas, of calm waters and endearing sunrises and sunsets. Let 2021 be the start of healing for humanity and nature, animals and oceans. That those who have lost their way, who wander, or feel lost, are guided by a lighthouse of light, full of unconditional love. Happy, healthy and loving 2021 to everyone.

dinsdag 17 november 2020

 Written on Tuesday, November 1, 2016. Modified on 17-11-2020

TO ALL THE NEW ARRIVALS, WE LOVE YOU. (FAITHLESS 2006)
  


In our world malaria kills a child every 30 seconds.
11 million children die of malnutrition every year.
In our world, 15 million children are orphaned by AIDS.
30,000 children die every day from preventable causes.
In our world, there are 2 million children currently working in the sex industry.
1.1 billion people in the world earn less than a dollar a day. (These are outdated numbers and probably ascending.)


In this present time, there is currently a dangerous and deadly virus called COVID 19 and which completely controls and divides the world. (2020)


The primeval forests are disappearing very quickly and if we do not react immediately and take measures it will only become more expensive and insoluble.


 
We parents, grandparents and adults must stand up and come together for the future of our descendants and for Mother Earth.


If there is a GOD, be aware that I have made a new person. My son is here and I am only afraid of him. When I see that look in that face, I see that what is true is true. I created him as You created us, in Your image (Faithless)

AAN ALLE NIEUW GEBORENEN, WIJ HOUDEN VAN JULLIE. ( FAITHLESS 2006)

 Geschreven op dinsdag 1 november 2016. Aangepast op 17-11-2020


AAN ALLE NIEUW GEBORENEN, WIJ HOUDEN VAN JULLIE. ( FAITHLESS 2006)

 

In onze wereld, doodt Malaria elke 30 seconden een kind. 
11 miljoen kinderen sterven elk jaar aan ondervoeding. 
In onze wereld, zijn 15miljoen kinderen wees geworden door aids. 
30.000 kinderen sterven elke dag aan vermijdbare oorzaken.
In onze wereld, zijn 2 miljoen kinderen, dit moment, die in de seksindustrie werken.
1.1 miljard mensen in de wereld verdienen minder dan een dollar per dag. (Dit zijn gedateerde cijfers en vermoedelijk oplopend.)


In onze hedendaagse wereld heerst momenteel een gevaarlijk en dodelijk virus genoemd COVID 19 en wat de wereld volledig beheerst en verdeeld.(2020)


De oerbossen verdwijnen razendsnel en wanneer we nu niet direct reageren en maatregelen nemen zal het alleen maar nog duurder en onoplosbaarder worden. 

Wij ouders, grootouders en volwassenen moeten opstaan en opkomen voor de toekomst van onze nakomelingen en voor Moeder Aarde.


Als er een GOD is, ben bewust, dat ik een nieuw mens heb gemaakt. Mijn zoon ligt hier en slechts voor hem ben ik bang. Als ik die blik zie in dat gezicht zie ik, dat wat waar is, waar is. Ik heb hem geschapen zoals U ons hebt geschapen, naar Uw beeld.(Faithless)


HET LIJKT NIET DAT DE WERELDLEIDERS ZICHZELF DIT AANREKENEN EN GEEN VERANTWOORDING NEMEN. 

maandag 2 november 2020

De woorden en de daden van Donald Trump . The Words and Actions of Donald Trump

 


De woorden en de daden van Donald Trump 


IMMIGRATIE: Trump heeft ongeveer 500 kilometer gebouwd, op een grens van 3.200 kilometer. Mexico heeft er geen cent van betaald.


OBAMACARE: De zaak zal op 10 november, een week na de verkiezingen, bij het Supreme Court belanden. Van de tweede helft van de belofte, de vervanging van Obamacare 'door iets veel beters', is nooit iets terechtgekomen. Er is geen alternatief.


INFRASTRUCTUUR: Trump heeft nooit een serieuze poging gedaan iets aan de afbrokkelende infrastructuur te doen.


DRAIN THE SWAMP: Trumps belofte om Washington eerlijker, transparanter en minder beïnvloedbaar door het bedrijfsleven te maken, is waarschijnlijk de grootste en misschien de meest orwelliaanse farce van zijn presidentschap. Zijn diagnose was juist: de Amerikaanse politiek was, door de financiële invloed van het bedrijfsleven en/of rijke Amerikanen, al voor zijn aantreden corrupt te noemen. De draaideur tussen overheid en lobbyisten was duizelingwekkend. Alleen: Trump heeft het alleen maar erger gemaakt.


ECONOMIE: Protectionisme was, naast zijn anti-immigratiebeleid, de tweede pilaar van Trumps America First-agenda. Trump veranderde de internationale vrijhandel en benoemde daarmee een belangrijke oorzaak van de uitholling van de Amerikaanse maakindustrie.Daarnaast begon Trump een handelsoorlog met China. Hij hief hoge tarieven op geïmporteerde producten, waarna China dat met gelijke munt terugbetaalde. Resultaat: vooral Amerikaanse boeren konden hun producten niet meer kwijt in China. Zij hebben miljardensteun gekregen van Trump. Trump heeft dus een belofte waargemaakt, maar wil de consequenties niet onder ogen zien: veel spullen zijn duurder geworden. Trump blijft liegen dat China de importheffingen betaalt, en niet de Amerikaanse consument. De lonen stegen iets (2,5 procent in drie jaar, na inflatie); de economie groeide iets sneller.


DEREGULERING: Belangrijke ingeloste belofte. Trump heeft, in innige samenwerking met de lobbyisten die hij heeft aangesteld als ministers, voortvarend regels geschrapt die het bedrijfsleven in de weg staan. Vooral milieu- en klimaatregels werden bij bosjes geschrapt. Berucht is het schrappen van emissiestandaarden voor auto's, en de uitzonderingspositie die Californië daarbij had. Ook berucht is het schrappen van emissie-eisen aan de energiesector, waarmee hij kolencentrales wilde helpen - al zijn die door economische ontwikkelingen hoe dan ook minder rendabel geworden. Trump heeft daarnaast natuur- en kustgebieden opengesteld voor oliewinning en boskap, de methaanuitstoot bij gaswinning vrijgegeven, en bescherming van bedreigde planten- en diersoorten versoepeld.


BELASTINGEN EN STAATSSCHULD: De belastingherziening van 2017 verlaagde de federale belastingen voor middeninkomens met ongeveer 1.000 dollar, ongeveer 1,6 procent. Inkomens tussen een half miljoen en een miljoen dollar gingen er gemiddeld 21 duizend dollar op vooruit, 4,3 procent. Met andere woorden: de nadruk van Trumps belastingverlaging lag op de rijken, niet op de middenklasse. Met het steunpakket tijdens de coronacrisis werden rijke hedgefonds- en vastgoedbeleggers nog meer tegemoetgekomen, doordat zij voortaan kosten van hun winsten mogen aftrekken: een extra douceurtje van 90 miljard (dit jaar). het begrotingstekort onder Trump flink doen oplopen. Volgens het Congressional Budget Office bedroeg het tekort onder de eerste drie jaar Trump zo'n 2.500 miljard; onder de laatste drie jaar Obama was dat 1.500 miljard. En toen moest corona nog komen.


LEGER/VETERANEN: Trump heeft er veel extra geld in gestopt.De defensiebegroting voor dit jaar 738 miljard dollar; In Obama's laatste jaar, 2016, was dat 619 miljard. Het aantal militaire operaties is tegelijkertijd wel afgenomen.Trump is de eerste president in jaren die geen grote oorlog is begonnen.


Dank aan ANNE VAN DRIEL EN MICHAEL PERSSON en De Volkskrant


The Words and Actions of Donald Trump

 


                            The Trump dynasty


IMMIGRATION: Trump built about 500 miles, on a boundary of 3,200 miles. Mexico has not paid a cent for it.


OBAMACARE: The case will go to the Supreme Court on November 10, one week after the election. The second half of the pledge, replacing Obamacare 'with something much better', never materialized. There is no alternative.


INFRASTRUCTURE: Trump has never made a serious effort to address the crumbling infrastructure.


DRAIN THE SWAMP: Trump's promise to make Washington fairer, more transparent, and less corporate-biased is probably the greatest, and perhaps the most Orwellian farce of his presidency. His diagnosis was correct: American politics, due to the financial influence of the corporate world and / or wealthy Americans, was already corrupt before he took office. The revolving door between government and lobbyists was dizzying. Only: Trump has only made things worse.


ECONOMY: Protectionism, along with his anti-immigration policies, was the second pillar of Trump's America First agenda. Trump changed international free trade to identify a major cause of the erosion of the U.S. manufacturing industry, and started a trade war with China. He raised high tariffs on imported products, after which China repaid them with equal currency. Result: American farmers in particular could no longer dispose of their products in China. They have received billion dollar support from Trump. Trump has fulfilled a promise, but does not want to face the consequences: a lot of things have become more expensive. Trump continues to lie that China pays the tariffs, not the US consumer. Wages rose slightly (2.5 percent in three years, after inflation); the economy grew slightly faster.


DEREGULATION: Important promise kept. Trump, in close collaboration with the lobbyists he has appointed as ministers, has been driving down rules that stand in the way of business. Especially environmental and climate rules were scrapped from bushes. Notorious is the scrapping of emission standards for cars, and the exceptional position that California had in this regard. Also notorious is the scrapping of emission requirements for the energy sector, with which he wanted to help coal-fired power stations - although economic developments have made them less profitable anyway. Trump has also opened up natural and coastal areas for oil extraction and forest clearing, released methane emissions from gas extraction, and relaxed protection for endangered plant and animal species.


TAXES AND STATE DEBT: The 2017 tax reform lowered federal middle income taxes by about $ 1,000, about 1.6 percent. Earnings between half a million and a million dollars advanced an average of 21 thousand dollars, 4.3 percent. In other words, the emphasis of Trump's tax cuts was on the rich, not the middle class. With the support package during the corona crisis, wealthy hedge fund and real estate investors were even more accommodated by allowing them to deduct costs from their profits: an additional € 90 billion (this year). to widen the budget deficit under Trump. According to the Congressional Budget Office, the deficit under Trump's first three years was about 2.5 trillion; under Obama's last three years it was 1.5 trillion. And then corona was yet to come.


ARMY / VETERANS: Trump put a lot of extra money into it. This year's defense budget is $ 738 billion; In Obama's last year, 2016, it was 619 billion. At the same time, the number of military operations has declined, with Trump becoming the first president in years to not start a major war.


Thanks to ANNE VAN DRIEL EN MICHAEL PERSSON and De Volkskrant


woensdag 28 oktober 2020

Testen, testen, veel meer testen.

     


                                                     

 TESTEN: 


Testen, testen, veel meer testen.


Ik ben maar een eenvoudige Nederlander, maar kan niet goed begrijpen, waarom er zo weinig getest worden, bij o.a. vliegverkeer, horeca, werkgevers. Bij aankomst en vertrek controle en in quarantaine indien positief getest, zo ook bij de horeca.


Alle raadgevingen in acht genomen, zoals afstand houden, handen wassen, ontsmetten, masker dragen wanneer men binnen is. Het moet toch mogelijk zijn om de economie en leven enigszins leefbaar te houden, voor iedereen. De kwetsbare groep blijft thuis en de gezonde mensen leven laten, met respect voor de maatregelingen.


Ik wijt dit toch o.a. ook aan de grove bezuinigingen in de zorg en het hebben van te weinig voorraad, laboratoriums zijn verkocht. Nederland spant het paard achter de wagen en reageert, in plaats van ageren. 


Dit is geen vaststaande waarheid, want ik ben ook een onwetende en zoekend naar oplossingen. Het is gewoon een stelling, om de discussie open te houden.


TESTING: 


Much more testing.

I am only a simple Dutch person, but I cannot fully understand why so few tests are carried out, for example at air traffic, hotel, cafe, restaurant, employers. Check upon arrival and departure and in quarantine if tested positive.


All advice taken into account, such as keep your distance, wash hands, disinfect, wear a mask when inside. It must still be possible to keep the economy and life somewhat livable, for everyone. The vulnerable group stays at home and the healthy people live, with respect for the measures.


I also attribute this to, among other things, the gross cutbacks in healthcare and having too little stock, labs have been sold. The Netherlands puts the horse behind the wagon and reacts, instead of acting out.


This is not an established truth as I am also an ignorant and looking for solutions. It's just a statement to keep the discussion open.


Peter van Els

dinsdag 27 oktober 2020

1 euro. (Something to think about) In the Netherlands

 1 Euro. ( Iets om bij stil te staan) In Nederland


Minimum inkomstenbelasting en oplopend:  37,35 % = 0,3735cent


Btw: 21% (belasting op alle producten die men koopt, of betaald)                                                                                                                = 0,21   cent


Andere belastingen, zoals WOZ waarde: WOZ waarden bestaan o.a. uit rioolheffingen, ophaaldienst van vuilcontainers en grond waarop men woont. Ook oplopend. Voor mij was dat 850 euro dit jaar.


Wegenbelasting. Ook oplopend. Voor mij 15 euro per maand.


1 Euro - 0,37- 0,21 - ongeveer 0,07 cent = 0.35 cent.


0.35 Cent blijft er over, waar we van moeten leven, eten, drinken, onderdak, vakantie, vervoer. Met dit systeem en dat laag betaalden zoveel belasting moeten betalen, blijven arme werknemers arme klootzakken. Verhoog minimumloon of verlaag belastingen voor lage lonen en verhoog vooral vermogensbelasting.


1 euro. (Something to think about) In the Netherlands


Minimum income tax and ascending: 37.35% = 0.3735cent

VAT: 21% (tax on all products bought or paid for) = 0.21 cents


Other taxes, such as WOZ value: WOZ values include sewage charges, collection service for waste containers and land on which people live. Also ascending. For me that was 850 euros this year.


Road tax. Also ascending. For me 15 euros per month.


1 Euro - 0.37cent- 0.21cent - approximately 0.07 cents = 0.35 cents.


0.35 cents are left, on which we have to live, eat, drink, shelter, vacation, transport. With this system and that low paid have to pay so much tax, poor workers remain poor bastards. 


Increase minimum wage or lower taxes for low wages and especially increase wealth tax.