zondag 12 februari 2023

Why Madness Rules

                                              Why Madness RulesFor centuries absolute power and the associated privileges were in the hands of aristocrats, the nobility and the ecclesiastical authorities. Their will was truth and law. That changed when the French Revolution broke out. (1789–1799) Old ideas of absolutism, aristocracy and the power of the church were replaced by ideals, in the following words; "Liberty, Egalite, Fraternite." 


The individual was central, people had the right to individuality, the right for freedom and choice. The right to be, the 'I' became the center. Rene Descrates, French Philosopher (1596-1650) had already given a pass, because he made the following statement: "I think, therefore I am", in 2023 it is: "I consume, therefore I am."

donderdag 9 februari 2023

Waarom Waanzin Regeert

                                      Waarom Waanzin RegeertEeuwenlang was de absolute macht en de daarbij behorende privileges in handen van aristocraten, de adel en de kerkelijke autoriteiten. Hun wil was waarheid en wet. Daar kwam verandering in toen de Franse Revolutie uitbrak. (1789–1799) Oude ideeën van absolutisme, aristocratie en de macht van de kerk werden vervangen door idealen, met de volgende woorden; 'Liberté, égalité, fraternité.' 'Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.'


Het individu werd centraal gesteld, men had recht op individualiteit, recht op vrijheid en keuze. Het recht om te zijn, het 'ik' werd het centrum. Daarbij had Rene Descrates, Franse Filosoof(1596-1650) al een voorzet gegeven, want hij deed de volgende uitspraak: "Ik denk, dus ik ben" , anno 2023 is het: "Ik consumeer, dus ik ben."

dinsdag 13 december 2022

Psychopathische leiders/ Psychopathic Leaders

Wanneer ik het proefschrift over Psychopathische leiders probeer te bestuderen, dan kom ik in ieder geval tot één belangrijke conclusie:Dat er veel Psychopathische leiders hoge functies bekleden en dat het er steeds meer worden. Eigenlijk in alle topfuncties, zoals in de politiek, in de zakenwereld, de ceo's van deze wereld, bij banken, wallstreet, Wef, kortom in alle lagen en facetten van onze samenleving. 


Als een kankergezwel groeit het, bij de een natuurlijk minder dan bij de ander, toch voedt het zichzelf door corrumperende verslavingen. In advertenties voor leidinggevende functies wordt vaak gevraagd naar: Moed, risico nemen, vertrouwen, kan harde beslissingen nemen en de klus klaren. Dat zijn zeer gewenste persoonlijkskenmerken voor een leidinggevende functie. 


Alleen het dilemma is: Hoe zie je en maak je het onderscheid tussen een goede leider en tussen een psychopathische leider? 


Helaas is hierover nog te weinig onderzoek. Er is veel bekend over de criminele psychopaat de, "onsuccesvolle" psychopaat, maar er is weinig onderzoek gedaan naar de "succesvolle" psychopatische leider. Langzaam groeit het besef, dat de gemeenschap meer onderzoek en meer moet weten over de Psychopathische leider, alleen is het moeilijk en is er nog te weinig medewerking, en de nodige weerstand en onwil. 


De mensen zouden zich meer mogen realiseren, dat deze mensen ziek zijn en geholpen en begeleid moeten worden, maar zeker niet de wereld mogen domineren, beheersen en bepalen, want hoe kunnen zieke mensen voor ons een betere, liefdevolle, gezonde samenleving creëren? 


Dat kunnen alleen mensen, die wijs, menselijk, respectvol en liefdevol zijn, die bruggen bouwen, die verbinden en helen.When I try to study the thesis on Psychopathic Leaders, I come to at least one important conclusion: 
That there are many Psychopathic Leaders in high positions and that there are more and more. Actually in all top positions, such as in politics, in the business world, the CEOs of this world, at banks, Wall Street, WEF, in short, in all layers and facets of our society. Like a cancer it grows, some less naturally than others, yet it feeds on corrupting addictions. Advertisements for leadership positions often ask for: Courage, risk taking, confidence, can make tough decisions and get the job done. These are very desirable personal characteristics for a managerial position. 


Only the dilemma is: How do you see and distinguish a good leader between a psychopathic leader?


Unfortunately, there is still too little research on this. Much is known about the criminal psychopath, the "unsuccessful" psychopath, but little research has been done on the "successful" psychopath leader. The realization is slowly growing that the community also do more research and know more about the psychopathic leader, but it is difficult and there is still too little cooperation, and the necessary resistance and unwillingness.


People should realize more that these people are sick and should be helped and guided, but certainly not allowed to dominate, control and determine the world, because how can sick people create a better, loving,  healthy society for us? 


Only people who are wise and loving, humane, respectful and who build bridges, who connect and heal, can do that.


Peter van Els

maandag 7 november 2022

The Road to Dictatorship

                       The Road to Dictatorship


                                            Based and inspired by the great series; 'How to Become a Tyrant'.
 

In this incredibly difficult time of social unrest and uncertainty, as we move from one crisis to another, this is paving the way for new dictatorships and mass formation around the world. Without the hypnotic mob there is no dictatorship.


Democracy is under pressure and since the economy and capitalism rule, one can in fact no longer speak of a democracy, but rather of a totalitarian, autocratic, or technocratic system.

vrijdag 4 november 2022

De Weg naar Dictatuur

                                       


         Gebaseerd en geïnspireerd door de geweldige serie; 'How to Become a Tyrant'


                 De Weg naar Dictatuur


In deze ongelooflijke moeilijke tijd van maatschappelijke onrust en onzekerheden, waar we van de ene crisis in de andere crisis belanden, maakt het de weg vrij, naar nieuwe dictaturen en massavorming overal in de wereld. Zonder de hypnotiserende menigte geen dictatuur.


Democratie staat onder druk en aangezien economie en kapitalisme regeren, kan men feitelijk niet meer spreken over een democratie, maar eerder over een totalitair-, autocratisch-, of technocratisch systeem.

vrijdag 28 oktober 2022

De Waanzin Regeert

 

De Waanzin Regeert

Enkele korte stukjes op sociale media gepost, die ik ook wil delen op mijn blog.Ik heb me de laatste jaren vaak afgevraagd, waarom de wereld en tijdsgeest momenteel zo is, zoals ze nu is en ik kon er geen adequaat antwoord op geven. Lezend in het proefschrift over de Psychopathische leider vind ik verheldering en krijg ik gedeeldelijk inzicht, over de waanzin van vandaag.  Natuurlijk zijn er meer antwoorden, maar volgens mij, is dit een grote reden waarom het zo mis gaat momenteel.


Er zijn teveel psychopathische leiders, ze zitten overal, in elke vezel van de maatschappij, in de systemen (kapitalisme o.a.), bedrijven, banken, politici en daarom regeert de waanzin, egoïsme en hebzucht en het blijft groeien, het gezwel. Deze mensen hebben therapie en behandeling nodig.


Kapitalisme is niet alleen een totalitair systeem, maar het is ook een pervers, ziek systeem, waar psychopaten de dienst uitmaken en waar deze prikkels, eigenschappen gestimuleerd worden.


Wanneer ik het kapitalisme bekritiseer, wil het natuurlijk niet zeggen, dat ik het communisme omarm, absoluut niet. Ik omarm democratie en omdat kapitalisme een autoritair, totalitair systeem is, waar geld, economie, macht altijd voorrang heeft, op de burgers, op het individu, op de samenleving.


 

Kapitalisme, macht, hebzucht, ego, stimuleert de krankzinnigheid in de mens. Zoekend naar succesvolle winnaars, die ook ruimschoots beloond worden, creëert/voed psychopatie en narcisme in de mens. Niet de krankzinnigheid voeden, maar gezond verstand en wijsheid en liefde voeden.
 


Lezend in het proefschrift van Dr Désiré Palmen; 'Psychopathie als leider', baart het mij enorm veel zorgen, dat heel veel leidinggevende mensen nu ook daadwerkelijk op toppostities vertoeven, zoals in de politiek, financiële sector, managements. 

Wanneer men dit niet werkelijk aanpakt, zie ik de toekomst heel somber in, want nu regeren zieke mensen en die zieke mensen hebben het niet goed met ons voor en denken enkel aan hunzelf.

Machiavellisme (politiek), de politieke theorie die stelt dat alles is toegestaan voor het verwerven of behouden van macht, onafhankelijk van recht en moraal.

Alessandro Nai (Universiteit van Amsterdam) en Emre Toros (Universiteit van Hacettepe, Ankara) analyseerden de profielen van 157 leiders wereldwijd en tonen aan dat rechtse autocraten, in vergelijking met ‘mainstream’ politici, hoog scoren op narcisme, psychopathie en machiavellisme. 
 

 

De weg vooruit is, die van het hart


Ik ben van mening, dat niet alleen personen psychopatische trekken kunnen hebben, maar ook bedrijven en systemen, die dezelfde symptomen vertonen. Kapitalisme is niet alleen een totalitair systeem, maar ook een ziekelijk systeem, met een hoog niveau aan psychopathie. 


Kenmerken van Psychopathie zijn allereerst; Dominantie en impulsiviteit. Andere kenmerken zijn; charismatisch, charmant, manipulatief, voorkeur om te liegen, asociaal, sensatie zoekend., ongevoeligheid, oppervlakkige emoties, geen spijt/schuldgevoelens, etc. 


Er zijn twee componenten: 
Primaire psychopathie, degenen met een hoog zelfcontrole, met hoge intelligentie; de succesvolle psychopaat.
Secundaire Psychopathie: Impulsief, agressief, de niet succesvolle psychopaat, degenen die in het gevang belandden. 


Een kleine inkijk in de weinig gedocumenteerde onderzoeken naar Psychopatische leiders. Er is nog veel onduidelijk en er MOET meer onderzoek naar gedaan worden, om de gevaren verbonden aan Psychopathie, in de toekomst te verkleinen en verbannen, want uiteindelijk zijn het zieke mensen, bedrijven, systemen, die geholpen moeten worden, om weer gezond te worden.


Peter van Els, 28-10-2022
vrijdag 26 augustus 2022

Waarom ik altijd dit Kapitalistisch systeem bekritiseer? Why am I always so critical of this Capitalist system?

 Waarom ik altijd dit Kapitalistisch systeem bekritiseer?Men moet het kwaad bij de wortel aanpakken, anders blijft het zaaien, groeien en oogsten.


Als we het monster 'kapitalisme' (ongelijkheid, globalisme, klassenverschil, neoliberalisme etc.) niet werkelijk zien als het ultieme kwaad, het kwaad wat de wijd verspreide ontevredenheid van de massa veroorzaakt, dan zal het monster blijven bestaan en stopt de groeiende onvrede niet. 
 
Een paar artikelen van mij hierover: 
https://lanariaamberkira.blogspot.com/2018/04/de-immoraliteit-van-het-neoliberalisme.html#more
https://lanariaamberkira.blogspot.com/2018/10/de-evolutie-van-de-hebzucht-van_10.html#moreWhy am I always so critical of this Capitalist system?


Evil must be dealt with at the root or else it will continue to sow, grow and reap.

If we don't really see the monster 'capitalism' (inequality, globalism, class difference, neoliberalism, etc.) as the ultimate evil, the evil that causes the widespread discontent of the masses, then the monster will continue to exist and the growing discontent will not stop. 

  
A view articles from me:      

https://lanariaamberkira.blogspot.com/2018/04/the-immorality-of-neoliberalism.html#more
https://lanariaamberkira.blogspot.com/2018/10/the-evolution-of-greed-from-aristotle.html#more                                               


woensdag 27 april 2022

We leven in een schijndemocratie/ We live in a sham democracy
We leven in een schijndemocratie, want geld beheerst de wereld. Letterlijk betekent democratie. Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, "volk" en κρατειν/kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij") is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Maar onze volksvertegenwoordigers zijn marionetten van het groot kapitaal, van de elite, de rijksten, waardoor democratie meer een autocratie is geworden. Waar veel mensen werken voor de welvaart van enkelen, zonder dat de werkende klasse er echt op vooruit gaat.

We live in a sham democracy, because money rules the world.  Democracy (from Greek δῆμος/dèmos, "people" and κρατειν/kratein, "rule", so literally "popular rule") is a form of government in which the will of the people is the source of legitimate exercise of power. But our people's representatives are puppets of big capital, of the elite, the richest, so that democracy has become more of an autocracy. Where many people work for the welfare of a few, without the working class really benefiting.


zondag 27 februari 2022

Dear fellow human beings.

 
Lieve medemensen. 
Laten we onze kleine meningsverschillen opzij zetten en spreken als één.  Er is maar één werkelijke vijand en dat is het kapitalistisch systeem en Poetin en Xi zitten aan diezelfde tafel. Het volk is de dupe en dat is wereldwijd het geval. 
Hebzucht en macht corrumpeert en het is NOOIT GENOEG.
STOP DEZE OORLOG EN STOP DEZE KAPITALISTISCHE WAANZIN.
#NoWar

Dear fellow human beings.
Let's put our minor differences aside and speak as one. There is only one real enemy and that is the capitalist system and Putin and Xi are sitting at the same table. The people are the victims and that is the case worldwide.
Greed and power corrupts and it is NEVER ENOUGH.
STOP THIS WAR AND STOP THIS CAPITALIST MADNESS.
#NoWar

dinsdag 1 februari 2022

What can you do against the lunatic?

What can you do against the lunatic who is more intelligent than yourself, who seems to give your arguments a fair hearing and then simply persist in his lunacy?Wat kunt U doen tegen een krankzinnige, die intelligenter is dan Uzelf, die schijnbaar oprecht luistert naar Uw argumenten en vervolgens gewoon in zijn waanzin volhardt.
George Orwell.

woensdag 22 december 2021

WHY DO WE TRUST THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY SO MUCH?WHY DO WE TRUST THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY SO MUCH?Right now the world is overrun with a nasty, unpredictable virus and we need to be 'saved' by the pharmaceutical industry, by Pfizer and Moderna. But why do we trust these pharmaceutical giants when it has been proven time and again that the pharmaceutical industry is immoral, diabolical and unscrupulous. Where the shareholders are more important, where everything revolves around profit and not about and for the customers/patients. That trust is based on the feeding of fear, by huge lobbies from the pharmaceutical industry, governments and by the one-sided sound of the media.


Let's start with Pfizer.

In August 2021, Pfizer and Moderna increased prices. The price of a dose of Pfizer vaccine increases from 15.50 to 19.50 euros. The Moderna vaccine used to cost 19 euros and now 21.50 euros per dose. This is "extremely questionable" to say at least. Numerous articles have been written about it and this is one of them. 


Articles have also been published about the strangulation contracts, although they are published significantly less, because much is minimized when it comes to a critical note and is regularly censored.

An example; The UK government has granted Pfizer legal indemnity to protect it from prosecution over possible side effects of its new coronavirus vaccine. Scandalous isn't it? Not only in the UK, also in the Netherlands and all over the world. That was the condition under which they could make the "vaccines" available so quickly.


LAWSUITS AGAINST PFIZER 


Numerous lawsuits have been filed against Pfizer, including the EpiPen, where a multimillion-dollar settlement has been reached. 


Another lawsuit revolved around a trial with Trovan. At the end of 2009 the case was settled for 75 million dollars. The conditions remained confidential. 


Pfizer agrees to a record fine.
US pharmaceutical company Pfizer will pay a record fine of $2.3 billion. It is the largest settlement ever. The company violated several marketing rules and sold drugs, including the disallowed painkiller Bextra, which it was actually banned from selling. It also paid massive bribes to health care providers to prescribe the four drugs as much as possible. 


It never ends, and in order not to make this article endless, I recommend that you do your own research into the misdeeds of an immoral company called Pfizer. Normally, no company, or private individual, would deal with such an unreliable company. Why now? 

In fact, no government should do business with such unscrupulous pharmaceutical giants.


Pfizer is not the only pharma company that has been discredited. Some other examples of exemplary management.


In 2019, Purdue sought bankruptcy protection as it faced thousands of lawsuits. The company is accused of pressuring doctors to prescribe the addictive painkiller Oxycontin. As a result, it is said to be partly responsible for the opioid crisis in the US, which is linked to more than 500,000 deaths in the past two decades. 


Another diabolical and disgusting example is; Martin Shkreli, 'the most hated man in the United States'. He and his former company Vyera Pharmaceuticals boosted a particular HIV pill in one fell swoop from $17.50 to $750, and the company has now reached a $40 million settlement. The good man is now in prison, and in court, after being asked whether he regretted anything, he said these words: "The only thing I regret is that I did not raise the price even higher, for I do not serve the customer, but the shareholder". 


These are not incidents. More recent examples of companies receiving record fines for fraud include Novartis ($423 million), Johnson & Johnson ($1.1 billion), Eli Lilly ($1.4 billion) and Abbott ($1.5 billion).


The system is corrupt and the pharmaceutical industry is organized crime. The industry is focused on making as much profit as possible, it is far too powerful and has many victims, said Gøtzsche, co-founder of Cochrane Collaboration.


Lovely people. We shouldn't have such blind faith in the pharmaceutical giants. It is about our freedoms, our fundamental rights, our democracy, our children and grandchildren, about human rights, about our lives. 

 
       Let love and common sense rules and don't let fear rule


Peter van Els

maandag 20 december 2021

WAAROM HEBBEN WE ZOVEEL VERTROUWEN IN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE?

 
WAAROM HEBBEN WE ZOVEEL VERTROUWEN IN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE?  

 


Momenteel wordt de wereld overspoeld, met een akelig, onvoorspelbaar virus en we moeten 'gered' worden door de farmaceutische industrie, door Pfizer en Moderna. Maar waarom vertrouwen we deze farmareuzen, terwijl het meermalen is bewezen, dat de farmaceutische industrie, immoreel, diabolisch en gewetenloos is. Waar de aandeelhouders belangrijker zijn, waar alles draait om winst en niet draait om en voor de klanten/patiënten. Dat vertrouwen is gebaseerd met het voeden van angst, door gigantische lobby's van de farmaceutische industrie, regeringen en door het eenzijdige geluid van de media. 

 

TAL VAN REDENEN OM DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE NIET TE VERTROUWEN.


Laten we beginnen met Pfizer. In augustus 2021 heeft Pfizer en Moderna de prijzen verhoogd. De prijs van een dosis Pfizer-vaccin stijgt van 15,50 naar 19,50 euro. Het Moderna-vaccin kostte eerst 19 euro en nu 21,50 euro per dosis.                Dit is op zijn zachts gezegd: " bedenkelijk".          Er zijn tal van artikelen hierover geschreven en dit is een van de artikelen


Ook over de wurgcontracten zijn er artikelen verschenen, alhoewel die beduidend minder gepubliceerd worden, want veel wordt geminimaliseerd wanneer het gaat over een kritische noot en wordt regelmatig gecensureerd.  


Een voorbeeld; De Britse regering heeft Pfizer een wettelijke schadeloosstelling verleend om haar te beschermen tegen vervolging wegens mogelijke bijwerkingen van haar nieuwe coronavirus vaccin. Schandalig toch? Niet alleen in de UK, ook in Nederland en overal in de wereld. Dat was de voorwaarde waaronder ze de "vaccins" zo snel beschikbaar konden stellen.RECHTSZAKEN TEGEN PFIZEREr zijn talrijke rechtszaken aangespannen tegen Pfizer, zoals bij de EpiPen, waar een miljoenenschikking is getroffen. 
Een andere rechtszaak draaide rond een proef met Trovan. Eind 2009 werd de zaak geschikt voor 75 miljoen dollar. De voorwaarden bleven vertrouwelijk. 


Pfizer akkoord met een recordboete. 
Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer zal een recordboete van 2,3 miljard dollar betalen. Het gaat om de grootste schikking ooit. Het bedrijf overtrad verschillende marketingregels en verkocht medicijnen, waaronder de afgekeurde pijnstiller Bextra, die het eigenlijk niet mocht verkopen. Het betaalde ook massaal smeergeld aan gezondheidszorgverleners om de vier medicijnen zoveel mogelijk voor te schrijven. 

Het houdt niet op en om dit artikel niet eindeloos te maken, adviseer ik om zelf onderzoek te doen, naar de wandaden van een immoreel bedrijf, genaamd Pfizer. Normaal gezien, zou geen enkel bedrijf, of particulier in zee gaan, met zo'n onbetrouwbaar bedrijf. Waarom nu dan wel? 


Feitelijk zou geen enkele overheid met zulke gewetenloze farmareuzen zaken moeten doen. 


Pfizer is niet het enige farmabedrijf, dat in opspraak is gekomen. Enkele andere voorbeelden van voorbeeldig management.


In 2019 zocht Purdue faillissementsbescherming, omdat het geconfronteerd werd met duizenden rechtszaken. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd dat het dokters onder druk zou gezet hebben om de verslavende pijn­stiller Oxycontin voor te schrijven­. Daardoor zou het mee verantwoordelijk zijn voor de opioïdencrisis in de VS, die gelinkt wordt aan meer dan 500.000 overlijdens in de voorbije twee decennia. 


Een ander diabolisch en walgelijk voorbeeld is; Martin Shkreli, 'de meest gehate man van de Verenigde Staten'. Hij en zijn voormalige bedrijf Vyera farmaceuticals dreef een bepaalde hiv-pil op, in één klap, van 17,50 naar 750 dollar en het bedrijf heeft nu een schikking voor 40 miljoen dollar getroffen. Inmiddels zit die brave man vast en in de rechtbank zei hij, nadat hij de vraag kreeg, of hij ergens spijt van had, de volgende woorden: "Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik de prijs niet nog hoger heb gemaakt, want ik dien niet de klant, maar de aandeelhouder". 


Dit zijn geen incidenten. Meer recente voorbeelden van bedrijven die recordboetes ontvingen wegens fraude zijn,  Novartis (423 miljoen dollar), Johnson & Johnson (1,1 miljard dollar), Eli Lilly (1,4 miljard dollar) en Abbott (1,5 miljard dollar). 


Het systeem is corrupt en de farmaceutische industrie is georganiseerde misdaad. De industrie is gericht op het maken van zoveel mogelijk winst, is veel te machtig en maakt vele slachtoffers, aldus Gøtzsche, medeoprichter van Cochrane Collaboration.


Lieve mensen. We zouden niet zo'n blindelings vertrouwen moeten hebben in de farmareuzen. Het gaat over onze gezondheid, vrijheden, onze grondrechten, onze democratie, onze kinderen en kleinkinderen, om de rechten van de mens, om onze levens. 
 
    Laat liefde en gezond verstand regeren en laat niet angst regeren

Peter van Elszondag 19 september 2021

[Best Version] The Great Dictator Speech - Charlie Chaplin + Time - Hans...


It has been over 80 years since Charlie Chaplin delivered this amazing speech and it is of lonely height. So meaningful and so topical. Everyone should see this documentary, especially the politicians and demagogues.

Het is meer dan 80 jaar geleden dat Charlie Chaplin deze geweldige toespraak hield en het is van eenzame hoogte. Zo betekenisvol en zo actueel. Iedereen zou deze documentaire moeten zien, vooral de politici en demagogen.

vrijdag 13 augustus 2021

Capitalism

Na beëindiging van de slavernij en het einde van de koloniën, moest er iets nieuws verzonnen worden, om goedkope arbeidskrachten te behouden en dat werd het kapitalistisch systeem.

After the end of slavery and the end of the colonies, something new had to be invented to maintain cheap labor and that became the capitalist system.