maandag 8 oktober 2018

The Evolution of Greed - From Aristotle to Gordon Gekko

The Evolution of Greed - From Aristotle to Gordon GekkoThe comfort of rich people depends on an abundant supply of poor people. -Voltaire


Greed is as old as time. As long as there are people, greed and avarice will continue to exist. In Ancient Greece they had a special word for it: 'pleonexia'. Pleonexia is a concept that unites greed, covetousness and avarice in a philosophical context. Strictly speaking, it is ‘the insatiable desire to have what rightfully belongs to others’. In other words, ruthless selfishness and the arrogant assumption that other people and things are there to be taken advantage of.

vrijdag 5 oktober 2018

De Evolutie van de Hebzucht – Van Aristoteles naar Gordon Gekko

De Evolutie van de Hebzucht – Van Aristoteles naar Gordon Gekko


Het comfort van rijke mensen is afhankelijk van een overvloedig aanbod aan arme mensen. -Voltaire

Dat hebzucht van alle tijden is weet iedereen. Zolang er mensen zijn, zal hebberigheid, inhaligheid en schraapzucht blijven bestaan. In het Oude Griekenland hadden ze er een speciaal woord voor: ‘pleonexia’. Pleonexia is een begrip dat zaken als hebzucht en inhaligheid verenigt in een filosofisch gegeven. Strikt gesproken is het ‘de onverzadigbare wens om te hebben wat rechtmatig eigendom is van anderen’. Met andere woorden, meedogenloze zelfzucht en ‘de arrogante veronderstelling dat andere mensen en dingen uitsluitend bestaan om er eigen voordeel uit te halen’. 

maandag 17 september 2018

Right and Fight for Justice

Right and Fight for Justice


www.rijnmond.nl Saterday, September 15, there was a demonstration for JUSTICE, organized by the SP, a struggle that I fight all my life, a struggle against INJUSTICEA new, young, militant face, Lilian Marijnissen who deserves all the support, who is honest, who has her heart in the right place, who makes a clearer and louder sound, against market capitalism, which are the actual causes of all miseryI shook hands with some people and sometimes had a fleeting conversation. I introduced myself to former leader of the SP, Emile Roemer and after that I saw Mr. Dennis de Jong, European Parliament, with whom I already exchanged some correspondence. A man of my heart, wise and honest and I intend to pick up our contact again. I also briefly spoke with Tiny Kox, former party chairman and current chairman Ron Meyer, and I am going to send a few emails, because I want to mean more for society.


The most interesting conversation was with Cobie Groenendijk, Duo council member of the Sp in Amsterdam and works as a psychiatrist in Amsterdam. She studied medicine, law and theology. An intriguing, open, intelligent and wise woman who is extremely committed to healthcare and the public sector. Where more than 60 billion is cut on, in health care, in education, the police, defense, environment, it does not stop, really scandalous. But 2 billion dividend tax reduction. "That creates more employment," says Rutte, but every thinking person knows that it is a colored version of the truth. Invest in the public sector.


I would like to say something too, but there was too little time and too tight a schedule, because I think my voice represented many among us.
 

               THIS IS WHAT I WANT TO SAY

 "Stop the Greed, Enough is Enough, Finish Market Capitalism"
 We are still fighting, the people, for the crumbs that the richest and most powerful are throwing at us. That is NOW and that used to be, where the nobility and richest ate their well-filled table at their fill and then threw the crumbs on the ground. The common people fought for the leftovers and the high men said to each other with disdainful laughter, (narcissism is never far away from overfilled tables and empathy is unknown); "We are doing well, because we still give them food".

Now the multinationals, the banks, the elite are calling; "We are doing well, because we still provide jobs", and still the ordinary people are fighting for the crumbs. We are afraid of our jobs, of the many uncertainties, afraid to work even harder and longer, and we blame minorities, such as refugees, such as Mexicans, Eastern Europeans, Gays. Older people, anyone who represents a minority, because 'divide and rule', still works excellently.But the real causes remain out of the picture and we must continue to focus, on market capitalism, the multinationals, some royalties, the Vatican, in short, the 1% richest of the Earth, because not only in the Netherlands it becomes more and more a problem. No, it is a global problem and as long as greed rule, nothing changes.


Fortunately, there are many people who have a great, loving and justice heart and let us give those people a voice, let them and your voice be heard. Vote and let your voice be heard, because that is the only way to truly be heard and to really change something.
The best speech ever. RESPECT, but Lilian Marijnissen was close.


Peter van Els, (Lanaria Amberkira) 15-09-2018
Blogpost: 
Video peacemessage: 
Feel free to donate and support White Rose Evolution financially. Bankaccount, specially for W.R.E. : Name Lanaria Amberkira, Sluis, The Netherlands NL64ASNB0942698487

zaterdag 15 september 2018

Recht op Rechtvaardigheid

                                   Recht op Rechtvaardigheid
Vandaag, 15 september was er een demonstratie voor RECHTVAARDIGHEID, georganiseerd door de SP, een strijd die ik mijn hele leven strijd, een strijd tegen ONRECHTVAARDIGHEID. 


Een nieuw jong strijdbaar gezicht, Lilian Marijnissen die alle steun verdiend, die integer is, die haar hart op de juiste plaats heeft, die een duidelijker en harder geluid laat horen, tegen het marktkapitalisme, die de werkelijke veroorzakers zijn.Ik heb enkele mensen de hand mogen schudden en soms een vluchtig gesprek gehad. Even mij voorgesteld aan voormalig leider van de SP, Emile Roemer en daarna zag ik de Heer Dennis de Jong,  Europarlementariër van de SP, waarmee ik al enige correspondentie heb uitgewisseld. Een man van mijn hart, wijs en integer en ik ben van plan om ons contact weer op te pakken. Ook heb ik met Tiny Kox, oud fractievoorzitter en met huidig voorzitter Ron Meyer kort gesproken en ik ga enkelen een mailtje sturen, want ik wil meer betekenen voor de samenleving.


Het meest interessante gesprek was toch met Cobie Groenendijk, Duo raadslid van de Sp in Amsterdam en werkt als psychiater in Amsterdam. Ze studeerde geneeskunde, rechten en theologie. Een intrigerend, open, intelligente en wijze vrouw die zich super inzet voor de zorg en de publieke sector. Waar meer dan 60 miljard is op bezuinigd, bij de zorg, in het onderwijs, de politie, defensie, milieu, het houdt niet op, werkelijk schandalig. Maar wel 2 miljard dividendbelasting verlaging. "Dat zorgt voor meer werkgelegenheid", zegt Rutte, maar elk weldenkend mens weet dat het een gekleurde versie van de waarheid is. Investeer in de publieke sector.


Ik had ook graag wat willen zeggen, maar er was te weinig tijd en een te strak schema, want ik denk dat mijn stem velen onder ons vertegenwoordigd.


                         DIT IS WAT IK WILDE ZEGGEN

 "Stop de Hebzucht, Genoeg is Genoeg, Eindig MarktKapitalisme".Nog steeds vechten wij, het volk, om de kruimels die de rijksten en machtigsten ons toewerpen. Dat is NU en dat was vroeger, waar de adel en rijksten aan een welgevulde tafel hun buik vol aten en dan de kruimels op de grond gooiden. De gewone mensen vochten voor de restjes en de hoge heren zeiden minachtend lachend tegen elkaar, (narcisme is nooit ver weg van overgevulde tafels en empathy kent men niet); "Wij doen goed, want wij geven ze toch eten".


Nu roepen de multinationals, de banken, de elite; "We doen goed, want we zorgen toch voor banen", en nog steeds vechten de gewone mensen om de kruimels. Wij zijn bang voor onze banen, voor de vele onzekerheden, bang om nog harder en langer te moeten werken en wij geven minderheden de schuld, zoals vluchtelingen, zoals Mexicanen, Oost- Europeanen, Homo's. Ouderen, iedereen die een minderheid vertegenwoordigd, want 'verdeel en heers', werkt nog steeds uitstekend.


Maar de werkelijke veroorzakers blijven buiten beeld en daar moeten wij ons op blijven focussen, op het marktkapitalisme, de multinationals, enkele royalty's, het Vaticaan, kortom, de 1% rijksten der Aarde, want niet alleen in Nederland wordt het meer en meer een probleem, nee, het is een wereldwijd probleem en zolang de hebzucht regeert, verandert er niets.Gelukkig zijn er veel mensen die een groot, liefdevol en rechtvaardig hart hebben en laten we die mensen een stem geven, laat hun en Uw stem gehoord worden. Stem en laat uw stem horen, want dat is de enige manier om werkelijk gehoord te worden en om werkelijk iets te veranderen.

The best speech ever. RESPECT voor deze speech, telkens kippenvel. maar Lilian Marijnissen was close.


Peter van Els, (Lanaria Amberkira) 15-09-2018
Blogpost: 
Video:
Feel free to donate and support White Rose Evolution financially. Bankaccount, specially for W.R.E. : Name Lanaria Amberkira, Sluis, The Netherlands NL64ASNB0942698487

vrijdag 31 augustus 2018

10 Quotes about Wisdom

                            10 Quotes about Wisdom

 In addition to taking care of our offspring, there is also another reason for our lives and that is; growing in love, knowledge and wisdom. These are the reasons for our existence, i believe.


The journey of a thousand miles begins with one step.   (Lao Tsu)

Honesty is the first chapter in the book of wisdom. (Thomas Jefferson)

To enjoy good health, to bring true happiness to one's family, to bring peace to all, one must first discipline and control one's own mind. If a man can control his mind he can find the way to Enlightenment, and all wisdom and virtue will naturally come to him. (Buddha)

Being entirely honest with oneself is a good exercise. (Sigmund Freud)

The only true wisdom is in knowing you know nothing. (Socrates)

A good head and a good heart are always a formidable combination. (Nelson Mandela)

Don't gain the world and lose your soul; wisdom is better than silver or gold. (Bob Marley)

Honesty is the best policy. Without freedom of thought, there can be no such thing as wisdom - and no such thing as public liberty without freedom of speech. (Benjamin Franklin)

The way you see people is the way you treat them, and the way you treat them is what they become. (Johann Wolfgang von Goethe)

That old law about 'an eye for an eye' leaves everybody blind. The time is always right to do the right thing. (Martin Luther King, Jr.)

Lanaria Amberkira 31-08-2018  
Thanks to BrainyQuote   
Blogpost: 
Video peace message:  

zaterdag 14 juli 2018

More Mass Destruction Weapons

More Mass Destruction Weapons

For those who want to know. New numbers.

Why always increase the budget, so that the threat of war increases instead of decreasing. I predict that when money goes to poverty reduction and education the threat is diminishing from war. It is only about money, power and suppression of the people.

More information here: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf

On 25-5-2017 and 11-07-2018, Donald Trump, the President of America, visited Brussels and the NATO. His visit concluded that Europe must meet its obligations and buy more mass destruction weapons for the security and democracy of the Western and free world. In a clumsy, arrogant and disrespectful way he insult America's best and most loyal allies.After Trump had closed a mega-deal in Saudi Arabia about mass destruction weapons and announced that he would raise America's budget, he once again spoke about more money for the arms industry in Europe. His first foreign trip was purely a business trip for the American arms industry. The rest was clean shine and baked air. 

Trump is the best weapon lobbyist. American weapons come first, of course.


vrijdag 13 april 2018

The Immorality of Neoliberalism

The Immorality of Neoliberalism


If we speak of liberalism, or neoliberalism, in today’s society, it’s usually in a negative sense. And that is remarkable, because liberalism was originally intended to 'liberalize' the citizen, that is, to free him from the ruling elite. How then did modern liberalism become a new instrument of oppression? And why is it time to take a new look at this prevailing system?As much freedom as possible

Liberalism is more or less a product of the French Revolution, in which both the middle and lower classes revolted against the oppression of the nobility. A revolt that, considering the absolutist power of the latter, was fully justified. Freedom, equality and brotherhood, that's what it was about.


After the overthrow of the feudal rulers, it was time to establish a society in which the individual enjoyed as much freedom as possible. In essence, liberals (and neoliberals) strive for a society in which citizens enjoy great liberties, such as the civil rights that protect the individual, and measures that limit the power of the state. So in that sense, liberalism has brought us a lot of good.


Yet this formula (as much freedom as possible equals as little government as possible) is the instigator of much inequality and oppression in modern times. 

De Immoraliteit van het Neoliberalisme

De Immoraliteit van het Neoliberalisme

Als iemand het vandaag de dag heeft over liberalisme, of neoliberalisme, dan is dat meestal in negatieve zin. En dat is opvallend, want het liberalisme werd oorspronkelijk in het leven geroepen om de burger te ‘liberaliseren’, dus te bevrijden, van de heersende elite. Hoe is het moderne liberalisme dan verworden tot een nieuw instrument van onderdrukking? En waarom wordt het tijd deze dominante stroming opnieuw tegen het licht te houden?

Zoveel mogelijk vrijheid

Het liberalisme is min of meer een kind van de Franse Revolutie, waarin zowel de midden- als de onderklasse in opstand kwamen tegen de onderdrukking van de adel. Een stroming die, gezien de absolutistische macht van de laatste, volkomen gerechtvaardigd was. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, daar ging het om. 


Na het omverwerpen van de feodale heersers vond men het tijd om een maatschappij op te richten met zoveel mogelijk vrijheid van het individu. In wezen streven liberalen (en ook neoliberalen) naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten, zoals de burgerrechten die het individu beschermen, en maatregelen die de macht van de staat beperken. Het liberalisme heeft ons dus veel goeds gebracht.


Toch is deze formule (zoveel mogelijk vrijheid = zo weinig mogelijk overheid) in de moderne tijd aanstichter van veel ongelijkheid en onderdrukking. 

vrijdag 9 maart 2018

Why White Rose Evolution?


Why the White Rose Evolution?

 

The name is derived from 'die Weiße Rose’, a German resistance group that called for non-violent opposition against the Nazi regime during the war, fighting for freedom and pacifism in the process. A handful of heroic students, Sophie and Hans Scholl among them, tried to make people aware of the dangers of fascism by distributing pamphlets against Nationalism and Nazism.

Here are a few excerpts from the pamphlets of 'die Weiße Rose’.

Waarom White Rose Evolution?

Waarom White Rose Evolution?

 

De naam komt van 'die Weiße Rose’. Deze groep riep tijdens de oorlog op tot geweldloos verzet tegen het naziregime, en streed voor vrijheid en pacifisme. Dappere studenten, waaronder Sophie en Hans Scholl, probeerden met gevaar voor eigen leven mensen wakker te schudden voor de gevaren van het fascisme. Zij deelden pamfletten uit tegen het Nationalisme en het Nazisme. 


Enkele teksten uit de zes pamfletten van 'die Weiße Rose’.


*Niets is een volk onwaardiger, dan zich zonder verzet door leugenachtige en hebzuchtige leiders te laten 'regeren'.


*Het volk wordt systematisch onderworpen en in een geestelijke gevangenis gestopt. Geen vrijheid van Geest. Onze huidige 'Staat' is echter een dictatuur van het kwaad, met uiteindelijke doel een controlestaat, gebaseerd op angst. 


*Hitler schreef zelf: " Het is ongelooflijk hoe je een volk moet bedriegen om het te regeren".

*Waarom komen jullie dan niet in beweging, waarom dulden jullie dat deze machthebbers jullie stap voor stap, openlijk en in het verborgene, beroven van het ene recht na het andere, tot er op een dag niets, maar dan ook niets overblijft. Is jullie geest al zo verkracht dat jullie vergeten dat het niet alleen jullie recht, maar ook jullie morele plicht is om dit systeem omver te werpen? Verberg jullie lafheid niet onder de dekmantel van het verstand. Er is niemand die de tranen van de moeders droogt. 


*Een regering, land of volk moet evenzeer groeien en rijpen als een individu.


*Wij zwijgen niet, wij zijn uw slechte geweten; de Witte Roos laat u niet met rust!

Sophie en Hans werden met medeactivist Christoph Probst tot de guillotine veroordeeld. De laatste woorden van Hans Scholl voor zijn executie waren: "Es lebe die Freiheit!".

 

Waarom Evolutie en niet Revolutie?


Na zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog riep de wereld: ‘Dit nooit meer!’ maar oorlogen zijn nooit gestopt. Daarom is het, ook nu nog, belangrijk om het werk van 'die Weiße Rose’ voort te zetten. Nog steeds moeten we onze stem laten horen tegen gewapende strijd, uitbuiting en onderdrukking. 

Net als de studenten van 'die Weiße Rose’ willen we deze strijd geweldloos voeren. Gewelddadige revoluties hebben alleen nog meer geweld opgeleverd, en geweld met geweld vergelden leidt tot nóg meer geweld. Evolutie, groeien als individu en als collectief, in liefde en wijsheid is dé manier om werkelijk te veranderen.


Wanneer evolutie en liefde groeien kan er wereldvrede zijn. Een wereld waar de mensheid op een veel hoger bewustzijnsniveau met elkaar zou leven, in dienst van het individu, de mensheid en van de natuur. Dát is waar wij naar streven.

Waarom is het zo moeilijk om een goed mens te zijn?Denk aan het verhaal van de witte en zwarte wolf, die goed en kwaad vertegenwoordigen. Welke wolf wordt uw vriend? Degene die U voedt.
 


De White Rose Evolution wil constructieve organisaties en individuen bijeenbrengen. Wij staan voor werkelijke veranderingen, waar universele waarheden als liefde en wijsheid de nieuwe waarden en normen worden. Voor deze generatie en de komende generaties.


'Verward in de chaos van elk moment, zijn we slachtoffers van de grilligheid van onze geest'. Sogyal Rinpoche


Lanaria Amberkira, Peter van Els, 09-03-2018

Blogpost:                                       Video peacemessage:                                      Donate

vrijdag 2 februari 2018

The Tibetan Book of Living and Dying Quotes. Sogyal Rinpoche


“We do not know where death awaits us: so let us wait for it everywhere. To practice death is to practice freedom. A man who has learned how to die has unlearned how to be a slave. MONTAIGNE” 

“The nature of everything is illusory and ephemeral, Those with dualistic perception regard suffering as happiness, Like they who lick the honey from a razor’s edge. How pitiful they who cling strongly to concrete reality: Turn your attention within, my heart friends".

“There is only one law in the universe that never changes-- that all things change, and that all things are impermanent.” 

“We are acting as if we were the last generation on the planet. Without a radical change in heart, in mind, in vision, the earth will end up like Venus, charred and dead.” 

“We may idealize freedom, but when it comes to our habits, we are completely enslaved.” 

“A human being is part of a whole, called by us the “Universe,” a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings, as something separated from the rest—a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circles of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in”.

“Because the dying also are unable to help themselves, we should relieve them of discomfort and anxiety, and assist them, as far as we can, to die with composure.” 

“We need to make a very clear distinction between what is in our ego’s self-interest and what is in our ultimate interest; it is from mistaking one for the other that all our suffering comes.”

“Our society promotes cleverness instead of wisdom, and celebrates the most superficial, harsh, and least useful aspects of our intelligence.”

“learning to live is learning to let go” 

"Dragged along by the chaos of every moment, are we victims of the capriciousness of our minds".

donderdag 4 januari 2018

Plants and Animals don’t have a Voice, let Us be Theirs

Plants and Animals don’t have a Voice, let Us be Theirs
Photo from:  www.papergenocide.org

43 years ago, my parents owned a public swimming pool. In the summer season, there was a lifeguard that I remember fondly. He was a handsome, kind and idealistic young man, always with a pipe in the corner of his mouth. He studied to be a priest and wanted to visit the Amazon someday. He could talk about it passionately for hours. He was fond of saying that the Amazon region was “an adventure, an immense place, nearly twice as big as Europe.” He warned: “These regions are the lungs of our world, along with other tropical rain forests.”Our whole family was present at his ordination, but after that we lost contact with him. It later turned out that he had fallen in love with my mother, a love that was unrequited. My mother was a particularly beautiful and strong woman, mother of six young children, and she had to tell him that he should finish his studies, and that there could be no future between them. Discouraged and severely depressed, he left for the Amazon as originally intended.

donderdag 28 december 2017

Dieren en planten hebben geen stem, laten wij hun stem zijn

                                    Dieren en planten hebben geen stem, laten wij hun stem zijn

From:  www.papergenocide.org


Mijn ouders hadden, 43 jaar geleden, een speeltuin, zwembad, café en benzinestation, waar mensen met prettige herinneringen aan terugdenken, zoals ik.


  

                     
In het zomerseizoen was er één badmeester die ik mij nog goed kan herinneren. Hij was een knappe, idealistische jonge man, altijd met de pijp in de mond. Een man die een warme, ontwapende aura om zich heen had. Hij studeerde voor priester en later wilde hij naar het Amazonegebied gaan. Hij kon daar uren met veel liefde en passie over praten; "Het Amazonegebied is één grote ontdekkingstocht, een immens groot gebied, anderhalf keer zo groot als Europa. Het waren en zijn de longen van onze wereld, samen met andere tropische regenwouden". 

zondag 10 december 2017

We are Heading Down a Dangerous Path

We are Heading Down a Dangerous Path

What President Trump stands for is not "America First", but unbridled capitalism, growing inequality, increasing racism, white supremacy, hatred of women, protectionism and constant provocation. He is purposely creating a crisis, as Trump's administration thrives by chaos. One man's loss is, after all, another man's gain.The Trump Family is characterized by lawlessness, megalomania, and a general sense of superiority over common rules and laws. Trump takes advantage of his presidency in all sorts of ways. Trump will use orchestrated chaos to push through even more radical items on his agenda, such as: dismantling the rule of law, the welfare state, social services and the free press.

We begeven ons op een zeer Gevaarlijke Weg

We begeven ons op een zeer Gevaarlijke Weg 


Waar President Trump voor staat, is niet 'America First', maar ongebreideld kapitalisme, groeiende ongelijkheid, toenemend racisme, blanke suprematie, haat tegen vrouwen, protectionisme en voortdurende provocatie. Hij creëert opzettelijk een crisis, want de regering van Trump gedijt door chaos. De een zijn dood is de ander zijn brood.


De familie Trump wordt gekenmerkt door wetteloosheid, megalomanie en een algemeen gevoel van superioriteit ten opzichte van gemeenschappelijke regels en wetten. Trump profiteert op allerlei mogelijke manieren van zijn presidentschap. Trump zal georkestreerde chaos gebruiken om nog radicalere items op zijn agenda te zetten, zoals: ontmanteling van de rechtsstaat, van de verzorgingsstaat, van sociale voorzieningen en de vrije pers. 

In de nachtmerrie van het werkelijke leven, verkopen dromen goed.   (Naomi Klein)