zaterdag 14 juli 2018

More Mass Destruction Weapons

More Mass Destruction Weapons

For those who want to know. New numbers

Why always increase the budget, so that the threat of war increases instead of decreasing. I predict that when money goes to poverty reduction and education the threat is diminishing from war. It is only about money, power and suppression of the people.

https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf
https://www.sipri.org/media/press-release/2018/global-military-spending-remains-high-17-trillionMore Mass Destruction Weapons
On 25-5-2017 and 11-07-2018, Donald Trump, the President of America, visited Brussels and the NATO. His visit concluded that Europe must meet its obligations and buy more mass destruction weapons for the security and democracy of the Western and free world. In a clumsy, arrogant and disrespectful way he insult America's best and most loyal allies.After Trump had closed a mega-deal in Saudi Arabia about mass destruction weapons and announced that he would raise America's budget, he once again spoke about more money for the arms industry in Europe. His first foreign trip was purely a business trip for the American arms industry. The rest was clean shine and baked air. 

Trump is the best weapon lobbyist. American weapons come first, of course.


vrijdag 13 april 2018

The Immorality of Neoliberalism

The Immorality of Neoliberalism

If we speak of liberalism, or neoliberalism, in today’s society, it’s usually in a negative sense. And that is remarkable, because liberalism was originally intended to 'liberalize' the citizen, that is, to free him from the ruling elite. How then did modern liberalism become a new instrument of oppression? And why is it time to take a new look at this prevailing system?


As much freedom as possible

Liberalism is more or less a product of the French Revolution, in which both the middle and lower classes revolted against the oppression of the nobility. A revolt that, considering the absolutist power of the latter, was fully justified. Freedom, equality and brotherhood, that's what it was about.


After the overthrow of the feudal rulers, it was time to establish a society in which the individual enjoyed as much freedom as possible. In essence, liberals (and neoliberals) strive for a society in which citizens enjoy great liberties, such as the civil rights that protect the individual, and measures that limit the power of the state. So in that sense, liberalism has brought us a lot of good.


Yet this formula (as much freedom as possible equals as little government as possible) is the instigator of much inequality and oppression in modern times. 

De Immoraliteit van het Neoliberalisme

De Immoraliteit van het Neoliberalisme

Als iemand het vandaag de dag heeft over liberalisme, of neoliberalisme, dan is dat meestal in negatieve zin. En dat is opvallend, want het liberalisme werd oorspronkelijk in het leven geroepen om de burger te ‘liberaliseren’, dus te bevrijden, van de heersende elite. Hoe is het moderne liberalisme dan verworden tot een nieuw instrument van onderdrukking? En waarom wordt het tijd deze dominante stroming opnieuw tegen het licht te houden?

Zoveel mogelijk vrijheid

Het liberalisme is min of meer een kind van de Franse Revolutie, waarin zowel de midden- als de onderklasse in opstand kwamen tegen de onderdrukking van de adel. Een stroming die, gezien de absolutistische macht van de laatste, volkomen gerechtvaardigd was. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, daar ging het om. 


Na het omverwerpen van de feodale heersers vond men het tijd om een maatschappij op te richten met zoveel mogelijk vrijheid van het individu. In wezen streven liberalen (en ook neoliberalen) naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten, zoals de burgerrechten die het individu beschermen, en maatregelen die de macht van de staat beperken. Het liberalisme heeft ons dus veel goeds gebracht.


Toch is deze formule (zoveel mogelijk vrijheid = zo weinig mogelijk overheid) in de moderne tijd aanstichter van veel ongelijkheid en onderdrukking. 

vrijdag 9 maart 2018

Why White Rose Evolution?


Why the White Rose Evolution?

 

The name is derived from 'die Weiße Rose’, a German resistance group that called for non-violent opposition against the Nazi regime during the war, fighting for freedom and pacifism in the process. A handful of heroic students, Sophie and Hans Scholl among them, tried to make people aware of the dangers of fascism by distributing pamphlets against Nationalism and Nazism.

Here are a few excerpts from the pamphlets of 'die Weiße Rose’.

Waarom White Rose Evolution?

Waarom White Rose Evolution?

 

De naam komt van 'die Weiße Rose’. Deze groep riep tijdens de oorlog op tot geweldloos verzet tegen het naziregime, en streed voor vrijheid en pacifisme. Dappere studenten, waaronder Sophie en Hans Scholl, probeerden met gevaar voor eigen leven mensen wakker te schudden voor de gevaren van het fascisme. Zij deelden pamfletten uit tegen het Nationalisme en het Nazisme. 


Enkele teksten uit de zes pamfletten van 'die Weiße Rose’.


*Niets is een volk onwaardiger, dan zich zonder verzet door leugenachtige en hebzuchtige leiders te laten 'regeren'.


*Het volk wordt systematisch onderworpen en in een geestelijke gevangenis gestopt. Geen vrijheid van Geest. Onze huidige 'Staat' is echter een dictatuur van het kwaad, met uiteindelijke doel een controlestaat, gebaseerd op angst. 


*Hitler schreef zelf: " Het is ongelooflijk hoe je een volk moet bedriegen om het te regeren".

*Waarom komen jullie dan niet in beweging, waarom dulden jullie dat deze machthebbers jullie stap voor stap, openlijk en in het verborgene, beroven van het ene recht na het andere, tot er op een dag niets, maar dan ook niets overblijft. Is jullie geest al zo verkracht dat jullie vergeten dat het niet alleen jullie recht, maar ook jullie morele plicht is om dit systeem omver te werpen? Verberg jullie lafheid niet onder de dekmantel van het verstand. Er is niemand die de tranen van de moeders droogt. 


*Een regering, land of volk moet evenzeer groeien en rijpen als een individu.


*Wij zwijgen niet, wij zijn uw slechte geweten; de Witte Roos laat u niet met rust!

Sophie en Hans werden met medeactivist Christoph Probst tot de guillotine veroordeeld. De laatste woorden van Hans Scholl voor zijn executie waren: "Es lebe die Freiheit!".

 

Waarom Evolutie en niet Revolutie?


Na zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog riep de wereld: ‘Dit nooit meer!’ maar oorlogen zijn nooit gestopt. Daarom is het, ook nu nog, belangrijk om het werk van 'die Weiße Rose’ voort te zetten. Nog steeds moeten we onze stem laten horen tegen gewapende strijd, uitbuiting en onderdrukking. 

Net als de studenten van 'die Weiße Rose’ willen we deze strijd geweldloos voeren. Gewelddadige revoluties hebben alleen nog meer geweld opgeleverd, en geweld met geweld vergelden leidt tot nóg meer geweld. Evolutie, groeien als individu en als collectief, in liefde en wijsheid is dé manier om werkelijk te veranderen.


Wanneer evolutie en liefde groeien kan er wereldvrede zijn. Een wereld waar de mensheid op een veel hoger bewustzijnsniveau met elkaar zou leven, in dienst van het individu, de mensheid en van de natuur. Dát is waar wij naar streven.

Waarom is het zo moeilijk om een goed mens te zijn?Denk aan het verhaal van de witte en zwarte wolf, die goed en kwaad vertegenwoordigen. Welke wolf wordt uw vriend? Degene die U voedt.
 


De White Rose Evolution wil constructieve organisaties en individuen bijeenbrengen. Wij staan voor werkelijke veranderingen, waar universele waarheden als liefde en wijsheid de nieuwe waarden en normen worden. Voor deze generatie en de komende generaties.


'Verward in de chaos van elk moment, zijn we slachtoffers van de grilligheid van onze geest'. Sogyal Rinpoche


Lanaria Amberkira, Peter van Els, 09-03-2018

Blogpost:                                       Video peacemessage:                                      Donate

vrijdag 2 februari 2018

The Tibetan Book of Living and Dying Quotes. Sogyal Rinpoche


“We do not know where death awaits us: so let us wait for it everywhere. To practice death is to practice freedom. A man who has learned how to die has unlearned how to be a slave. MONTAIGNE” 

“The nature of everything is illusory and ephemeral, Those with dualistic perception regard suffering as happiness, Like they who lick the honey from a razor’s edge. How pitiful they who cling strongly to concrete reality: Turn your attention within, my heart friends".

“There is only one law in the universe that never changes-- that all things change, and that all things are impermanent.” 

“We are acting as if we were the last generation on the planet. Without a radical change in heart, in mind, in vision, the earth will end up like Venus, charred and dead.” 

“We may idealize freedom, but when it comes to our habits, we are completely enslaved.” 

“A human being is part of a whole, called by us the “Universe,” a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings, as something separated from the rest—a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circles of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in”.

“Because the dying also are unable to help themselves, we should relieve them of discomfort and anxiety, and assist them, as far as we can, to die with composure.” 

“We need to make a very clear distinction between what is in our ego’s self-interest and what is in our ultimate interest; it is from mistaking one for the other that all our suffering comes.”

“Our society promotes cleverness instead of wisdom, and celebrates the most superficial, harsh, and least useful aspects of our intelligence.”

“learning to live is learning to let go” 

"Dragged along by the chaos of every moment, are we victims of the capriciousness of our minds".

donderdag 4 januari 2018

Plants and Animals don’t have a Voice, let Us be Theirs

Plants and Animals don’t have a Voice, let Us be Theirs
Photo from:  www.papergenocide.org

43 years ago, my parents owned a public swimming pool. In the summer season, there was a lifeguard that I remember fondly. He was a handsome, kind and idealistic young man, always with a pipe in the corner of his mouth. He studied to be a priest and wanted to visit the Amazon someday. He could talk about it passionately for hours. He was fond of saying that the Amazon region was “an adventure, an immense place, nearly twice as big as Europe.” He warned: “These regions are the lungs of our world, along with other tropical rain forests.”Our whole family was present at his ordination, but after that we lost contact with him. It later turned out that he had fallen in love with my mother, a love that was unrequited. My mother was a particularly beautiful and strong woman, mother of six young children, and she had to tell him that he should finish his studies, and that there could be no future between them. Discouraged and severely depressed, he left for the Amazon as originally intended.

donderdag 28 december 2017

Dieren en planten hebben geen stem, laten wij hun stem zijn

                                    Dieren en planten hebben geen stem, laten wij hun stem zijn

From:  www.papergenocide.org


Mijn ouders hadden, 43 jaar geleden, een speeltuin, zwembad, café en benzinestation, waar mensen met prettige herinneringen aan terugdenken, zoals ik.


  

                     
In het zomerseizoen was er één badmeester die ik mij nog goed kan herinneren. Hij was een knappe, idealistische jonge man, altijd met de pijp in de mond. Een man die een warme, ontwapende aura om zich heen had. Hij studeerde voor priester en later wilde hij naar het Amazonegebied gaan. Hij kon daar uren met veel liefde en passie over praten; "Het Amazonegebied is één grote ontdekkingstocht, een immens groot gebied, anderhalf keer zo groot als Europa. Het waren en zijn de longen van onze wereld, samen met andere tropische regenwouden". 

zondag 10 december 2017

We are Heading Down a Dangerous Path

We are Heading Down a Dangerous Path

What President Trump stands for is not "America First", but unbridled capitalism, growing inequality, increasing racism, white supremacy, hatred of women, protectionism and constant provocation. He is purposely creating a crisis, as Trump's administration thrives by chaos. One man's loss is, after all, another man's gain.The Trump Family is characterized by lawlessness, megalomania, and a general sense of superiority over common rules and laws. Trump takes advantage of his presidency in all sorts of ways. Trump will use orchestrated chaos to push through even more radical items on his agenda, such as: dismantling the rule of law, the welfare state, social services and the free press.

We begeven ons op een zeer Gevaarlijke Weg

We begeven ons op een zeer Gevaarlijke Weg 


Waar President Trump voor staat, is niet 'America First', maar ongebreideld kapitalisme, groeiende ongelijkheid, toenemend racisme, blanke suprematie, haat tegen vrouwen, protectionisme en voortdurende provocatie. Hij creëert opzettelijk een crisis, want de regering van Trump gedijt door chaos. De een zijn dood is de ander zijn brood.


De familie Trump wordt gekenmerkt door wetteloosheid, megalomanie en een algemeen gevoel van superioriteit ten opzichte van gemeenschappelijke regels en wetten. Trump profiteert op allerlei mogelijke manieren van zijn presidentschap. Trump zal georkestreerde chaos gebruiken om nog radicalere items op zijn agenda te zetten, zoals: ontmanteling van de rechtsstaat, van de verzorgingsstaat, van sociale voorzieningen en de vrije pers. 

In de nachtmerrie van het werkelijke leven, verkopen dromen goed.   (Naomi Klein)


donderdag 2 november 2017

Many Leaders Make Hate Acceptable


                     Many Leaders Make Hate AcceptableHate is spreading like an oil stain over the Earth. Hate is even further encouraged by populists who purport to speak in the name of the people. Populist politicians try to obtain the support of the electorate by all means without worrying about the viability of their proposals. They invariably rage against the 'elite'.Ever since Trump took office, the number of reports of racist violence, murder and death in the US has increased exponentially. There is a "rising tide of violent crime", according to figures from the FBI, with Las Vegas and Charlottesville as recent examples. More and more people feel that their radical ideas are legitimized by Trump.

Veel Leiders maken Haat Acceptabel

   

 Veel Leiders maken Haat AcceptabelHaat verspreidt zich als een olievlek over de Aarde en wordt daarbij aangewakkerd door populisten die beweren in naam van het volk te spreken. Populistische politici proberen met alle mogelijke middelen de steun van de kiezers te verwerven, zonder zich al te veel te bekommeren om de inhoudelijke kwaliteit van hun voorstellen. Daarbij zetten ze zich steevast af tegen 'de elite'.


Sinds de winst van Trump neemt het aantal meldingen van racistisch geweld, moord en doodslag in de VS toe. Cijfers van de FBI wijzen op een landelijke stijging van geweldsdelicten, met als voorlopig dieptepunt Las Vegas en Charlottesville. Steeds meer mensen voelen dat hun radicale ideeën door Trump worden gelegitimeerd.

vrijdag 20 oktober 2017

TO ALL NEW ARRIVALS, WE LOVE YOU.(Faithless 2006) older and customized article

TO ALL NEW ARRIVALS, WE LOVE YOU. (Faithless 2006)
In our world, Malaria kills a child every 30 seconds. 11 Million children die every year of malnutrition. In our world, 15 Million children have been orphaned by AIDS. 30,000 children die of preventable causes every day. 


In our world, 2 million children are working in the sex trade this moment. 1.1 Billion people in the world, earn less than a dollar a day. (These are old figures 2006)


If there's a God, be aware, I'm a man newly made. My son lies here, and only of him, am I afraid. As I gaze into that face, I perceive that which is true. I created him, and we created you... in his image. And I never knew love like this. 
SOME OTHER NUMBERS


donderdag 19 oktober 2017

Similarities and Commonalities (Older article 19-11-2016)

                          Similarities and Commonalities
There is so much similarity and commonality among people, voters, left, right, social, center, liberal, or not politically interested. Almost everyone has had enough of the establishment, of the selfishness of greed, of the failure of the elite. The degradation of society, spiritual values and decency.Similarities: Hard work, work longer, without getting anywhere. The gap between rich and poor is widening. Unequal opportunities, income inequality, discouragement. Mutual envy. The angry voter does not benefit, while the top  benefits extreme. Economics is always under pressure, the middle class is under pressure, changes in the labor market, flexible work, wage developments, job losses. Growing underclass. Difference between rich and poor, (in) equality, freedom. (Un) equal opportunities for all.

zondag 8 oktober 2017

Walking the Holy Road

Walking the Holy Road

                                                                                                       

GRANDFATHER,

Look our fragility.


We know that in whole creation
Only humanity
Has lost The Holy Road .


We know we are the ones
who are divided
And we are the ones
That must come together again
To walk the Holy Road.GRANDFATHER,

You who are holy
Teach us love, compassion, self-honor,
That we may heal the earth
And each other.
Ojibway - prayer


De Heilige Weg bewandelen


GROOTVADER,
Zie onze gebrokenheid aan.

Wij weten dat in heel de schepping
Alleen de mensheid
Van de Heilige Weg is afgedwaald.

Wij weten dat wij degenen zijn
Die verdeeld zijn
En dat wij degenen zijn
Die weer samen moeten komen
Om de Heilige Weg te bewandelen.

GROOTVADER,
U die heilig bent,
Leer ons liefde, mededogen, eergevoel,
Opdat wij de aarde mogen genezen
En elkaar.
Ojibway - gebed


All are together


The spirit of separation, the spirit of domination, these have led to the genocide of indigenous peoples throughout the world: the Inquisition, the Nazi Holocaust in Europe, the destruction of countries, cultures and peoples in Asia and the invention of 
weaponry that all peoples on earth can destroy more than twenty times. (Now, many times more destruction), The Tsalagi doctrine considers such suffering unnecessary. It is the consequence of the idea that one would be better or more important than the other. In reality, in the circle of proper relationship there is no higher or lower, no inside or outside all in the holy circle. Dhyani Ywahoo

Allen zijn samen


DE GEEST VAN SCHEIDING, de geest van overheersing, deze hebben overal ter wereld geleid tot de volkerenmoord op inheemse volkeren: De Inquisitie, de Nazi-holocaust in Europa, de vernietiging van landen, culturen en volkeren in Azië en de uitvinding van wapentuig dat alle volkeren op aarde meer dan twintig keer kan vernietigen. ( Nu inmiddels vele malen meer vernietigingstuig), De Tsalagi-leer acht een dergelijk lijden onnodig, Het is het gevolg van de idee dat de een beter of belangrijker zou zijn dan de ander. In werkelijkheid  is er in de cirkel van juiste verwantschap geen hoger of lager, geen binnen of buiten- allen verkeren samen in de heilige kring.  Dhyani  Ywahoo