donderdag 28 december 2017

Dieren en planten hebben geen stem, laten wij hun stem zijn

                                    Dieren en planten hebben geen stem, laten wij hun stem zijn

From:  www.papergenocide.org


Mijn ouders hadden, 43 jaar geleden, een speeltuin, zwembad, café en benzinestation, waar mensen met prettige herinneringen aan terugdenken, zoals ik.


  

                     
In het zomerseizoen was er één badmeester die ik mij nog goed kan herinneren. Hij was een knappe, idealistische jonge man, altijd met de pijp in de mond. Een man die een warme, ontwapende aura om zich heen had. Hij studeerde voor priester en later wilde hij naar het Amazonegebied gaan. Hij kon daar uren met veel liefde en passie over praten; "Het Amazonegebied is één grote ontdekkingstocht, een immens groot gebied, anderhalf keer zo groot als Europa. Het waren en zijn de longen van onze wereld, samen met andere tropische regenwouden". 

zondag 10 december 2017

We are Heading Down a Dangerous Path

We are Heading Down a Dangerous Path

What President Trump stands for is not "America First", but unbridled capitalism, growing inequality, increasing racism, white supremacy, hatred of women, protectionism and constant provocation. He is purposely creating a crisis, as Trump's administration thrives by chaos. One man's loss is, after all, another man's gain.The Trump Family is characterized by lawlessness, megalomania, and a general sense of superiority over common rules and laws. Trump takes advantage of his presidency in all sorts of ways. Trump will use orchestrated chaos to push through even more radical items on his agenda, such as: dismantling the rule of law, the welfare state, social services and the free press.

We begeven ons op een zeer Gevaarlijke Weg

We begeven ons op een zeer Gevaarlijke Weg 


Waar President Trump voor staat, is niet 'America First', maar ongebreideld kapitalisme, groeiende ongelijkheid, toenemend racisme, blanke suprematie, haat tegen vrouwen, protectionisme en voortdurende provocatie. Hij creëert opzettelijk een crisis, want de regering van Trump gedijt door chaos. De een zijn dood is de ander zijn brood.


De familie Trump wordt gekenmerkt door wetteloosheid, megalomanie en een algemeen gevoel van superioriteit ten opzichte van gemeenschappelijke regels en wetten. Trump profiteert op allerlei mogelijke manieren van zijn presidentschap. Trump zal georkestreerde chaos gebruiken om nog radicalere items op zijn agenda te zetten, zoals: ontmanteling van de rechtsstaat, van de verzorgingsstaat, van sociale voorzieningen en de vrije pers. 

In de nachtmerrie van het werkelijke leven, verkopen dromen goed.   (Naomi Klein)


donderdag 2 november 2017

Many Leaders Make Hate Acceptable


                     Many Leaders Make Hate AcceptableHate is spreading like an oil stain over the Earth. Hate is even further encouraged by populists who purport to speak in the name of the people. Populist politicians try to obtain the support of the electorate by all means without worrying about the viability of their proposals. They invariably rage against the 'elite'.Ever since Trump took office, the number of reports of racist violence, murder and death in the US has increased exponentially. There is a "rising tide of violent crime", according to figures from the FBI, with Las Vegas and Charlottesville as recent examples. More and more people feel that their radical ideas are legitimized by Trump.

Veel Leiders maken Haat Acceptabel

   

 Veel Leiders maken Haat AcceptabelHaat verspreidt zich als een olievlek over de Aarde en wordt daarbij aangewakkerd door populisten die beweren in naam van het volk te spreken. Populistische politici proberen met alle mogelijke middelen de steun van de kiezers te verwerven, zonder zich al te veel te bekommeren om de inhoudelijke kwaliteit van hun voorstellen. Daarbij zetten ze zich steevast af tegen 'de elite'.


Sinds de winst van Trump neemt het aantal meldingen van racistisch geweld, moord en doodslag in de VS toe. Cijfers van de FBI wijzen op een landelijke stijging van geweldsdelicten, met als voorlopig dieptepunt Las Vegas en Charlottesville. Steeds meer mensen voelen dat hun radicale ideeën door Trump worden gelegitimeerd.

vrijdag 20 oktober 2017

TO ALL NEW ARRIVALS, WE LOVE YOU.(Faithless 2006) older and customized article

TO ALL NEW ARRIVALS, WE LOVE YOU. (Faithless 2006)
In our world, Malaria kills a child every 30 seconds. 11 Million children die every year of malnutrition. In our world, 15 Million children have been orphaned by AIDS. 30,000 children die of preventable causes every day. 


In our world, 2 million children are working in the sex trade this moment. 1.1 Billion people in the world, earn less than a dollar a day. (These are old figures 2006)


If there's a God, be aware, I'm a man newly made. My son lies here, and only of him, am I afraid. As I gaze into that face, I perceive that which is true. I created him, and we created you... in his image. And I never knew love like this. 
SOME OTHER NUMBERS


donderdag 19 oktober 2017

Similarities and Commonalities (Older article 19-11-2016)

                          Similarities and Commonalities
There is so much similarity and commonality among people, voters, left, right, social, center, liberal, or not politically interested. Almost everyone has had enough of the establishment, of the selfishness of greed, of the failure of the elite. The degradation of society, spiritual values and decency.Similarities: Hard work, work longer, without getting anywhere. The gap between rich and poor is widening. Unequal opportunities, income inequality, discouragement. Mutual envy. The angry voter does not benefit, while the top  benefits extreme. Economics is always under pressure, the middle class is under pressure, changes in the labor market, flexible work, wage developments, job losses. Growing underclass. Difference between rich and poor, (in) equality, freedom. (Un) equal opportunities for all.

zondag 8 oktober 2017

Walking the Holy Road

Walking the Holy Road

                                                                                                       

GRANDFATHER,

Look our fragility.


We know that in whole creation
Only humanity
Has lost The Holy Road .


We know we are the ones
who are divided
And we are the ones
That must come together again
To walk the Holy Road.GRANDFATHER,

You who are holy
Teach us love, compassion, self-honor,
That we may heal the earth
And each other.
Ojibway - prayer


De Heilige Weg bewandelen


GROOTVADER,
Zie onze gebrokenheid aan.

Wij weten dat in heel de schepping
Alleen de mensheid
Van de Heilige Weg is afgedwaald.

Wij weten dat wij degenen zijn
Die verdeeld zijn
En dat wij degenen zijn
Die weer samen moeten komen
Om de Heilige Weg te bewandelen.

GROOTVADER,
U die heilig bent,
Leer ons liefde, mededogen, eergevoel,
Opdat wij de aarde mogen genezen
En elkaar.
Ojibway - gebed


All are together


The spirit of separation, the spirit of domination, these have led to the genocide of indigenous peoples throughout the world: the Inquisition, the Nazi Holocaust in Europe, the destruction of countries, cultures and peoples in Asia and the invention of 
weaponry that all peoples on earth can destroy more than twenty times. (Now, many times more destruction), The Tsalagi doctrine considers such suffering unnecessary. It is the consequence of the idea that one would be better or more important than the other. In reality, in the circle of proper relationship there is no higher or lower, no inside or outside all in the holy circle. Dhyani Ywahoo

Allen zijn samen


DE GEEST VAN SCHEIDING, de geest van overheersing, deze hebben overal ter wereld geleid tot de volkerenmoord op inheemse volkeren: De Inquisitie, de Nazi-holocaust in Europa, de vernietiging van landen, culturen en volkeren in Azië en de uitvinding van wapentuig dat alle volkeren op aarde meer dan twintig keer kan vernietigen. ( Nu inmiddels vele malen meer vernietigingstuig), De Tsalagi-leer acht een dergelijk lijden onnodig, Het is het gevolg van de idee dat de een beter of belangrijker zou zijn dan de ander. In werkelijkheid  is er in de cirkel van juiste verwantschap geen hoger of lager, geen binnen of buiten- allen verkeren samen in de heilige kring.  Dhyani  Ywahoo

dinsdag 3 oktober 2017

Our unique Planet Earth.

                                        Our unique Planet Earth


We’ve all done it at one point: look up at the stars and wonder about the meaning of it all. Is the universe infinite? Is there life on other planets? Is someone looking back at us, right now, somewhere out there in the inconceivable vastness of space? How small, how fragile must the world seem to him -,- Little more than a tiny speck of light.


It makes you realize how precious our planet is, this dust ball, this oasis in -the- vast barren -space-. Isn’t it wonderful that life exists on this insignificant rock, in -the- dark and empty void? 


Onze unieke Planeet Aarde.

                                        Onze unieke Planeet Aarde.


We hebben het allemaal op een gegeven moment gedaan: omhoog kijkend naar de prachtige, fonkelende sterren en ons afvragend over de betekenis van dit allemaal. Is het universum oneindig? Is er leven op andere planeten? Kijkt iemand terug naar ons, nu, ergens daar in de onbegrijpelijke grootheid van de ruimte? Hoe klein, hoe broos moet de wereld hem lijken. Weinig meer dan een klein stipje licht.


Het laat u beseffen hoe waardevol onze planeet is, deze stofbal, deze oase in een uitgestrekte dorre woestijn. Is het niet geweldig dat er leven op deze onbeduidende rots bestaat, in deze donkere en lege leegte? 


dinsdag 26 september 2017

Corruption

 The corruption of the best things gives rise to the worst. (David Hume)


The duty of youth is to challenge corruption.(Kurt Cobain)

If something can corrupt you, you're corrupted already. (Bob Marley)

Democratic socialism means that we must reform a political system that is corrupt, that we must create an economy that works for all, not just the very wealthy. (Bernie Sanders)

Advance, and never halt, for advancing is perfection. Advance and do not fear the thorns in the path, for they draw only corrupted blood. (Khalil Gibran)I don't believe newspaper reporters can substitute for a district attorney, but a newspaper has a very valid investigative role. Newspaper reports on corruption in government, racketeering and organized crime conditions can be very helpful to your communities and the whole country. (Robert Kennedy)

Power corrupt and absolute power corrupts absolutely. (Lord Acton)

But if thought corrupts language, language can also corrupt thought. (George Orwell)

The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike than those who think differently. (Friedrich Nietzsche)

Politics is the most corrupt profession on Earth, no matter where you are. (Charles Dance)

When somebody steals from the bank, he go to the prison. When a bank employee steals from a customer, with wrong performances and false promises, he gets a bonus.

Lanaria Amberkira 26-09-2017
https://www.facebook.com/WhiteRoseEvolution/?fref=ts
Blogpost: http://lanariaamberkira.blogspot.nl/

Video peacemessage:  https://youtu.be/jh142luEszg 

maandag 18 september 2017

LIFE

    Afbeeldingsresultaat voor Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life. Buddha     LIFE  .


Only I can change my life. No one can do it for me. (Carol Burnett)

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.(Buddha)

Life is really simple, but we insist on making it complicated. (Confucius)

Because of your smile, you make life more beautiful. (Thich Nhat Hanh) 

Live life to the fullest, and focus on the positive. (Matt Cameron)

Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. (Norman Cousins)

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. (Marcus Aurelius)

God gave us the gift of life; it is up to us to give ourselves the gift of living well. (Voltaire)

When you rise in the morning, give thanks for the light, for your life, for your strength. Give thanks for your food and for the joy of living. If you see no reason to give thanks, the fault lies in yourself. (Tecumseh)

Life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them - that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like. (Lao Tzu)

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. (Oscar Wilde)

Lanaria Amberkira 18-09-2017
https://www.facebook.com/WhiteRoseEvolution/?fref=ts
Blogpost: http://lanariaamberkira.blogspot.nl/
Video peacemessage:  https://youtu.be/jh142luEszg 


donderdag 7 september 2017

          NEW DEMOCRACY       

SINCE MILTON FRIEDMAN INTRODUCED MARKET CAPITALISM AND LIMITED GOVERNMENT, WHERE HE WON THE NOBEL PRICE IN 1976 FOR ECONOMICS, DEMOCRACY IS A DYING SWAN. FRIEDMAN IS THE FOUNDER OF MONETARISM AND ADVISER OF RONALD REAGAN'S PRESIDENCY. ALONG WITH MARGARET THATCHER  DEFENDED IT; LESS GOVERNMENT RIGHTS, LESS REGULATION, A MORE ROBUST FREE MARKET ECONOMY, BRITISH AND AMERICANISM WITH A FOREIGN POLICY THAT HAD AS HIS UNOFFICIAL MOTTO, " POWER IS RIGHT".


dinsdag 29 augustus 2017

Why is there such a Lack of Wisdom among World Leaders and Governments?

Why is there such a Lack of Wisdom                                               among World Leaders and Governments?
When looking at the world today, one gets the impression of living on a sick planet, with sick world leaders in an ailing democracy. It sometimes seems as if the planet has the flu, and no-one seems able to come up with a workable cure. Few will deny the fact that there is a terrifying lack of wisdom in the world. What happened to the profound knowledge of the great thinkers of the past?
Wisdom and solid cultural knowledge should play a prominent role in politics and society. The world as a whole could incredibly benefit a great deal from wise leaders and expert advisors, each with their own qualities, because if there’s one thing we need in order to judge and act in many living conditions, it’s (life) wisdom. Wisdom is one of the cardinal virtues in Christianity, and one of five forces (and also a paramita*) in Buddhism.


maandag 28 augustus 2017

Waarom is er zo’n gebrek aan Wijsheid bij Wereldleiders en Regeringen?

Waarom is er zo’n gebrek aan Wijsheid bij Wereldleiders en Regeringen?
Wie vandaag de dag om zich heen kijkt, krijgt de indruk in een zieke wereld te leven, met zieke wereldleiders in een verziekte democratie. Het lijkt soms wel of de planeet griep heeft en niemand nog in staat lijkt met een werkbaar medicijn te komen. Er is, zullen weinigen ontkennen, een schrikbarend gebrek aan wijsheid in de wereld. Waar is de diepe kennis gebleven die de grote denkers uit het verleden hebben vergaard?


zaterdag 19 augustus 2017

The war must go on.

                                      The war must go on.

Meanwhile, the horrendous and chaotic war in the Middle East is going through in heavy harshness. In Yemen, Syria, Iraq, Libya, and so one, killing and starving children and innocents on a daily base and even more, after Trump is president, and we don't hear about it, in main media.Why??. The war must go on.The Military Industrial Complex has its best lobbyist ever, namely Trump and family and IS is supported by many stakeholders and its about oil, dollars and pipelines. In addition, private companies, so-called security companies, like Black Water and Aegis, fight together, with local combat units. and western allies. These private armies do not work softly and humanly, and I still express myself softly.


No country and special America do not want that soldiers are bringing back in body bags, after the Vietnam War.


I prefer love, peace, respect, understanding and dialogue, and that the billions of money of war weapons spend on poverty, education and care for all and spend the money on saving our world.


Lanaria Amberkira 19-08-2017  https://www.facebook.com/WhiteRoseEvolution/?fref=ts
Blogpost: http://lanariaamberkira.blogspot.nl/
Video peacemessage: https://youtu.be/jh142luEszg

donderdag 17 augustus 2017

A truly wise positive inspiring man, Nelson Mandela. Some quotes.

A truly wise positive inspiring man, Nelson Mandela. Some quotes.


Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

It always seems impossible until it's done.

A good head and a good heart are always a formidable combination.

Where globalization means, as it so often does, that the rich and powerful now have new means to further enrich and empower themselves at the cost of the poorer and weaker, we have a responsibility to protest in the name of universal freedom.

I detest racialism, because I regard it as a barbaric thing, whether it comes from a black man or a white man.

After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.

As long as poverty, injustice and gross inequality persist in our world, none of us can truly rest.

To deny people their human rights is to challenge their very humanity.

We must use time wisely and forever realize that the time is always ripe to do right.

Nelson Rolihlahla Mandel: (18 July 1918 – 5 December 2013) was a South African anti-apartheid revolutionary, politician, and philanthropist, who served as President of South Africa from 1994 to 1999. He was the country's first black head of state and the first elected in a fully representative democratic election. His government focused on dismantling the legacy of apartheid by tackling institutionalised racism and fostering racial reconciliation. Ideologically an African nationalist and socialist, he served as President of the African National Congress (ANC) party from 1991 to 1997.

Lanaria Amberkira.
Blogpost:
Video peacemessage:

donderdag 10 augustus 2017

The direction of the dollar

                                               The direction of the dollar


One of the most important issues that concern me with the dollar is the question of whether the current president uses a line other than its predecessors. Not that the president has the saying in the US, but the president is a signal. Trump is "different" in many respects, but in one thing he is completely equal to all previous presidents. "America first". You thought he was the only one? Come on right now! The Second World War was conducted to make America first.

zaterdag 29 juli 2017

Inner Knowing and the Voice of the Soul.

Inner Knowing and the Voice of the Soul.


Inner knowing goes beyond the daily knowledge. It's your contact with your essence, feeling automatically, instinctively. Old, saved memories of universal truths, intuition. The inner knowing is about the deeper aspects of life.The voice of your soul is more your conscience. Metaphorically: The voice of the good in the human spirit. Cognitive awareness of good and wrong, the Angel on your shoulder. The voice of the soul is like; A lawsuit of conscience, where a continuous session is held. The voice of the soul is like eternal dualism between good and bad.Humanity disappears in a dark swamp, where liars, psychopaths, narcissists, evil-speakers, egoists, despots, choke and poison our soul.

dinsdag 25 juli 2017

Innerlijk Weten en de Stem van de Ziel.

Innerlijk Weten en de Stem van de Ziel.

Het innerlijk weten gaat voorbij het dagelijks weten. Het is je contact met je essentie, het automatisch, instinktief aanvoelen. Oude, opgeslagen herinneringen van universele waarheden, intuïtie. Het innerlijk weten gaat over de diepere aspecten van het leven. 

De stem van de ziel is meer het geweten. Metaforisch gezien: De stem van het goede in de menselijke Geest. Cognitief besef van goed en fout, het engeltje op je schouder. De stem van de ziel is als; een rechtzaak van het geweten, waar doorlopend zitting gehouden wordt. De stem van de ziel is als het eeuwige dualisme tussen goed en slecht.


donderdag 6 juli 2017

Evolution Quotes.

                                                           Evolution Quotes.


Its not going about the evolution of the human race, but about the evolution towards a higher consciousness of the individual and a collective evolution of mankind. Is that not our meaning of life? An evolution in love, higher consciousness and wisdom.


It is paradoxical, yet true, to say, that the more we know, the more ignorant we become in the absolute sense, for it is only through enlightenment that we become conscious of our limitations. Precisely one of the most gratifying results of intellectual evolution is the continuous opening up of new and greater prospects. (Nikola Tesla)


The first step in the evolution of ethics is a sense of solidarity with other human beings. (Albert Schweitzer)


Life is all about evolution. What looks like a mistake to others has been a milestone in my life. Even if people have betrayed me, even if my heart was broken, even if people misunderstood or judged me, I have learned from these incidents. We are human and we make mistakes, but learning from them is what makes the difference. ( Amisha Patel )


Each one of us has our own evolution of life, and each one of us goes through different tests which are unique and challenging. But certain things are common. And we do learn things from each other's experience. On a spiritual journey, we all have the same destination. ( A. R. Rahman )


The point of Jesus' existence wasn't to lessen or diminish our appreciation of each other, but to expand our appreciation of each other by reminding us what lies within all of us, because Jesus was an example of the pinnacle of human evolution. ( Marianne Williamson )


Non-violence leads to the highest ethics, which is the goal of all evolution. Until we stop harming all other living beings, we are still savages. (Thomas A. Edison)Facebook
Blogpost:
Video peacemessage:

maandag 26 juni 2017

Dreaming The Same Dream

                                    Dreaming The Same Dream


On August 28, 1963, Martin Luther King Jr. held his world-famous speech; "I Have a Dream". A dream we all dream and dreamed of. I was almost 7 years old and still remember.


His speech was full of fire and passion, right out of his honest heart.   A speech, and also in that time the greatest demonstration ever in America, was for freedom and emancipation. Equal rights, for all, regardless of color, race or religion, regardless of man or woman. It was the time to make the promises of democracy real. It was the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice.

Dezelfde Droom Dromend

                          Dezelfde Droom DromendOp 28 augustus 1963 hield Martin Luther King Jr. zijn wereldberoemde speech; "I Have a Dream". Een droom die wij allen droomden en dromen. Ik was bijna 7 jaar en kan het mij nog goed herinneren.


Zijn speech was vol met vuur en passie, recht uit zijn eerlijk hart. Een speech, en tevens toen de grootste demonstratie ooit in Amerika, was voor vrijheid en emancipatie. Gelijke rechten, voor iedereen, ongeacht kleur, ras of religie, ongeacht man of vrouw. Het was het moment om de belofte van democratie waar te maken. Het was het moment om uit de dorre en donkere vallei van rassenscheiding op te trekken naar het zonovergoten pad van raciale gerechtigheid. 

zaterdag 17 juni 2017

THE AWAKE AWAKENING.

THE AWAKE AWAKENING.THE AWAKENING ARE AWAKE, BUT ARE THEY REALLY? WHEN REALLY WE SEARCH FOR CONNECTION WITH OTHERS AWAKENING.BIG EGO STANDS IN THE WAY, FOR REAL CHANGE, FOR REAL AWAKENING.REAL AWAKENING KNOWS THAT DIFFERENCES ARE NOT IMPORTANT, THAT EGO IS NOT IMPORTANT, BUT THAT PRINCIPLES ARE. THAT AWAKENING IS IMPORTANT AND WHAT REALLY MATTERS IS LOVE AND RESPECT, WHICH ITSELF CAN AWAKEN, AND UNITE.

maandag 12 juni 2017

TRUTH
The goal of education is the advancement of knowledge and the dissemination of truth. (J.F.K.)


Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters. (A.E.)


Better the hard truth than a lie for goodwill. (L.A.)
Even though the lie is fast, the truth is overtaking the lie always. (L.A.)
Honesty is the first chapter in the book of wisdom. ( T.J.)
I'm for truth, no matter who tells it. I'm for justice, no matter who it's for or against. ( M.X.)


There are only two mistakes one can make along the road to truth; not going all the way, and not starting. (Buddha)


On the mountains of truth you can never climb in vain: either you will reach a point higher up today, or you will be training your powers so that you will be able to climb higher tomorrow. (F.N.)


Truth is ever to be found in simplicity, and not in the multiplicity and confusion of things. (I.N.)


A liar will not be believed, even when he speaks the truth.(Aesop)


There is no greatness where there is no simplicity, goodness and truth. (L.T.)


Some people think that the truth can be hidden with a little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away. (I.H.)


Morality is the basis of things and truth is the substance of all morality. (M.G.)


A nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people. (J.F.K.)


 Lanaria Amberkira, 13-06-04-2017        Blogpost:                              Video peacemessagezondag 4 juni 2017

More Mass Destruction Weapons

                                           More Mass Destruction Weapons


On 25-5-2017 and 11-7-2018, Donald Trump, the President of America, visited Brussels and the NATO. His visit concluded that Europe must meet its obligations and buy more mass destruction weapons for the security and democracy of the Western and free world. In a clumsy, arrogant and disrespectful way he insult America's best and most loyal allies.
After Trump had closed a mega-deal in Saudi Arabia about mass destruction weapons and announced that he would raise America's budget, he once again spoke about more money for the arms industry in Europe. His first foreign trip was purely a business trip for the American arms industry. The rest was clean shine and baked air. 

Trump is the best weapon lobbyist. American weapons come first, of course.


Theresa May's plansTheresa May's plans include companies and the rich pay less taxes. The small self-employed and the poor pay more tax and the elderly who are demented have to pay more health care. 


A little about this capitalistic and liberal system that started in the 80.


Less government rights, less regulation, a more robust free market economy, British and Americanism with a foreign policy that had as his unofficial motto, "POWER IS RIGHT". 


Where greed and deregulation go hand in hand, in recent decades under the influence of neo-liberal thinking and the American writer Ayn Rand, which presents selfishness as the highest virtue, is the moral of doing business has changed visibly. In addition to the 2008 credit crisis, which has caused major economic damage that we all have to pay the price, also has the most billionaires ever delivered.


Lanaria Amberkira 04-06-2017 

woensdag 31 mei 2017

Meer Massa Vernietigingswapens

Meer Massa Vernietigingswapens
Op 25 mei bracht Donald Trump, de President van Amerika een bezoek aan Brussel en de Nato. Zijn bezoek kwam erop neer, dat Europa zijn afspraken moet nakomen en meer massa vernietigingswapens moet kopen, voor de veiligheid en democratie van de westerse wereld. Op een lompe, arrogante en respectloze manier schoffeerde hij Amerikaans beste en loyaalste bondgenoten.


zondag 30 april 2017

The Higher the Climb, the Better the View

The Higher the Climb, the Better the View
When still in our mother’s womb, we are one with the primordial essence. In our essence, we are as newborn children. We instinctively do what is good for us, without even having to think about it. We have unconditional confidence in our environment and in others. There is no conflict between our thoughts, our emotions and our instincts.


Beautiful Artwork by Josephine Walls. Much Gratitude and humble respect.


As our lives progress, our personality changes. We lose the primordial innocence as we are forced to adapt to adulthood in a society that deprives us of individuality and free choice. Our essence is gradually altered through environment, work, relationships and the things that are done to us and the things we do unto others. In our lives, we are victims and perpetrators at the same time, innocent yet responsible. During our life’s journey, we become alienated from our essence, from our true selves. This alienation may cause life to become useless or meaningless, a source of suffering.

Hoe Hoger de Klim, hoe Beter het Uitzicht

Hoe Hoger de Klim, hoe Beter het Uitzicht
Als we nog in onze veilige moederschoot verblijven, zijn we één met de oorspronkelijke essentie. In onze essentie zijn we als pasgeboren kinderen. We doen instinctief wat voor ons goed is, zonder er zelfs over te denken. We hebben onvoorwaardelijk vertrouwen in ons milieu en in anderen. Er is geen conflict tussen onze gedachten, onze emoties en onze instincten.Beautiful Artwork by Josephine Walls. Much Gratitude and humble respect.

Naarmate onze levens vorderen, verandert onze persoonlijkheid. We verliezen de oeroude onschuld, omdat we gedwongen worden om volwassen te worden in een maatschappij die ons van individualiteit en vrije keuze ontneemt. Onze essentie wordt geleidelijk veranderd door milieu, werk, relaties en de dingen die ons worden aangedaan en de dingen die we anderen aandoen. In ons leven zijn we tegelijkertijd slachtoffers en daders, onschuldig, maar toch verantwoordelijk. Tijdens onze levensreis worden we van onze essentie, afkomstig van onze 'ware zelf' vervreemd. Deze vervreemding kan ertoe leiden dat het leven nutteloos of zinloos wordt, een bron van lijden.


maandag 17 april 2017

Rise Up WorldWide With the Power of Love.

Rise Up WorldWide With the Power of Love.


Rise up people, rise in humanity, rise in dignity, rise in respect and understanding, rise in values, rise in love. Now we slide slowly even more into darkness. Darkness in our Souls. Darkness in our Hearts. Light for darkness, love for hate.


"In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist".  (D.D.E.)

The power of the common people, when we rise up and stand for liberty, knows no bounds. (L.A.)

"The Ego's are only  greater ego's , because we are on our knees. Let us rise".( L.A.)

"Bad things do happen; how I respond to them defines my character and the quality of my life. I can choose to sit in perpetual sadness, immobilized by the gravity of my loss, or I can choose to rise from the pain and treasure the most precious gift I have - life itself". (W.A.)

"We may stumble and fall but shall rise again; it should be enough if we did not run away from the battle". ( M.G.)

"Civilization must stand up and combat the current collapse of governance, the rise of violence, and the spread of chaos and fear in many parts of the world". (R.J)

"The thing women must do to rise to power is to redefine their femininity. Once, power was considered a masculine attribute. In fact, power has no sex". (K.G.)

Lanaria Amberkira
Blogpost:
Video peacemessage:    

vrijdag 14 april 2017

Putin's Trump Card was Donald Trump.

Putin's Trump Card was Donald Trump.Trump's government has close contacts with Russia and is under investigation. President Donald Trump himself has a close relationship with Russia !!! He has dubious financial connections, and Trump could be and probably is, through his sex scandals, the most blackmailed President ever, while he is the most important person, the most powerful man in the world. The suspicious connections, would give President Putin an upper hand; a masterstroke of Vladimir Putin, which actually would allow him to have America's President in his pocket. This may given Putin power over America.But unfortunately for Putin, Trump is unpredictable, uncontrollable and Trump leads on vindictive, narcissistic megalomania, therefore this joker card can not be used. Putin must quickly throw away this unreliable Trump card!Now Trumps government has thrown a bomb, just not a nuclear bomb, the MOAD, "Mother of All Bombs", in the province of Nangarhar, Afghanistan. Dramatic developments.   (13-04-2017)


woensdag 12 april 2017

Poetin's Troefkaart was Donald Trump

Pixabay. free download                                                                                                                                                               

Poetin's Troefkaart was Donald Trump.


De regering van Trump heeft nauwe contacten met Rusland en dat wordt momenteel onderzocht. President Donald Trump heeft zelf ook een innige verhouding met Rusland!!! Hij heeft dubieuze financiële connecties en door de sexsschandalen maakt Trump zichzelf de meest chantabele persoon, terwijl hij de belangrijkste persoon, de machtigste man van de wereld is.Het was een meesterzet van President Poetin geweest, mocht hij de President van Amerika in zijn zak hebben, want daarmee  zou Poetin Amerika in zijn macht hebben. 


Maar helaas voor Poetin, is Trump onvoorspelbaar, oncontroleerbaar en leidt Trump aan wraakzuchtige, narcistische hoogmoedswaanzin, daarom is zijn jokerkaart niet inzetbaar en moet Poetin snel, van deze onbetrouwbare joker af.  


Nu heeft Trumps regering een bom gegooid, net geen nucleaire bom, de MOAD, "Mother of all Bombs ", in de Provincie Nangarhar, Afghanistan. Dramatische ontwikkelingen. (13-04-2017)


woensdag 5 april 2017

Soldiers don't fight their Wars.

                                        

Soldiers don't fight their Wars.We are living in a very sad time, wars and the use of chemical weapons. Reaching now dangerous levels. All around the world there is (economics) madness, big egos and keeping power and oppressing their citizens. 
SOLDIERS, FIGHT FOR LIBERTY, LOVE, FREEDOM AND RESPECT.Soldiers, Secret Services, Police, We, the people of the world want peace, not war, want love, not hate, want joy and happiness, not fear, want prosperity for all, not poverty, want education, not repression and ignorance.

Realize and think good, for who you're working for, for who you're fighting for?

maandag 3 april 2017

Actual Causers

Actual CausersThe main causes of this global misery and extreme poverty, is Market Capitalism and liberal system, where greed and deregulation go hand in hand, where selfishness is presented as the highest virtue, where the morality of doing business has changed visibly and is completely out of balance. Also completely out of balance is deadly terrorism and the horrible extremism, jihadist ideology.


Society must not serve economics, but economics must serve society.


Extremism is evil and deadly terrorism through the horrible extremism, jihadist ideology, is very terrible and very wrong.

vrijdag 31 maart 2017

Consciencehttp://www.seniorplaza.nl/images/old/copied/images/van_gogh/1888_starry_night_over_the_rhone_2.jpg


Conscience


There is a higher law than the law of government. That's the law of conscience. (S.C)                

The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience. (M.G.)                                                                                                                                                  
In matters of conscience, the law of majority has no place. (M.G.)                                               

Never do anything against conscience even if the state demands it. (A.E.)                                       

Conscience is a man's compass. (V.v.G.)

O conscience, upright and stainless, how bitter a string to thee is a little fault. (D.A.)                            

I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. 'Tis the business to little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death. (L.d.V)                                                                                                  

Even today we raise our hand against our brother.....We have perfected our weapons, our conscience has fallen asleep, and we have sharpened our ideas to justify ourselves as if it were normal we continue to sow destruction, pain, death. Violence and war lead only to death. (P.F.)                                                                         

Citizens with a conscience are not going to ignore wrong-doing, simple because they 'll be destroyed for it: The conscience forbids it. (E.S.)                                                                                 
Your conscience is the measure of the honesty of your selfishness. Listen to it carefully. (R.B.) 

Lanaria Amberkira 31-03-2017
Blogpost:
Video peacemessage:

woensdag 29 maart 2017

Werkelijke Veroorzakers

                                                   

Werkelijke Veroorzakers


De grootste veroorzakers van deze wereldwijde ellende en extreme armoede is het Marktkapitalistisch en het neoliberalistisch systeem, waar hebzucht en deregulering hand in hand gaan, waar egoïsme als de hoogste deugd wordt gepresenteerd, wat de moraal van het zakendoen zichtbaar heeft veranderd en wat totaal is doorgeslagen. 


Samenleving moet niet Economie dienen, maar Economie moet  Samenleving dienen.


zondag 19 maart 2017

Above All We need Humanity

                         Above All We need Humanity


NOT HATE, BUT LOVE. NOT FEAR, BUT COURAGE. NOT ANGER, BUT KINDNESS. NOT EVIL, BUT GOODNESS. NOT GREED, BUT GENEROSITY. NOT LIES, BUT TRUTH. NOT POVERTY, BUT WEALTH. NOT SLAVERY, BUT FREEDOM, NOT INSANITY, BUT WISDOM. NOT WAR, BUT PEACE. NOT SADNESS OR SORROW, BUT JOY. NOT EGO, BUT HUMILITY. NOT INFERIORITY OR SUPERIORITY, BUT HEALTHY SELF-CONFIDENCE. NOT LAZINESS, BUT ACTION. NOT APATHY, BUT EMPATHY. NOT GUILT, BUT INNOCENCE. NOT ARROGANCE, BUT COMPASSION. NOT DISRESPECT, BUT RESPECT. NOT MISUNDERSTANDING, BUT UNDERSTANDING. NOT DEATH, BUT LIFE. NOT DESTRUCTION OF THE EARTH, BUT A REBORN EARTH. NOT END, BUT BEGINNING. FOR US, BUT MORE FOR NEXT GENERATIONS. NOT COLLECTIVE STUPIDITY, BUT COLLECTIVE AWARENESS.

Lanaria Amberkira    19-03-2017                                                              Video peacemessage woensdag 15 maart 2017

Be not White, Be not Black, Have all The Colors in your Heart.Be not White, Be not Black, Have all The Colors in your Heart.Freedom, democracy, power to the people, is grossly abused by government, populists, even terms like fascism and Nazism are not avoided and abused with the goal, to destroy the laborious achievements such as freedom and democracy in order to increase their own power.Criticism and opposition are dismissed as fake news, or even put in jail. They impose on us their will, and ruthlessly intimidate people, and even over their  own borders they intimidate people.

maandag 13 maart 2017

Ben niet Wit, Ben niet Zwart, Ben Alle Kleuren in je Hart.


Ben niet Wit, Ben niet Zwart, Ben Alle Kleuren in je Hart.


Vrijheid, democratie, macht voor het volk, wordt grof misbruikt door regeringsleiders, populisten, zelfs termen zoals fascisme en nazisme worden niet geschuwd en misbruikt met als doel, de moeizame verworvenheden zoals vrijheid en democratie te vernietigen om hun eigen macht te vergroten.

Kritiek en oppositie worden afgedaan als nep nieuws, of worden zelfs in het gevang gezet. Men dwingt ons hun wil op en anders wordt je geïntimideerd en het gaat zelfs over eigen landsgrenzen heen.

donderdag 9 maart 2017

Wisdom

        


Wisdom


Knowing others is wisdom, knowing yourself is Enlightenment.

The journey of a thousand miles begins with one step.

In every walk with nature one receives far more than he seeks.

The greater our knowledge increases the more our ignorance unfolds.

The only true wisdom is in knowing you know nothing.

Honesty is the first chapter in the book of wisdom.

We are made wise not by recollection of our past, but by the responsibility for our future.

Wisdom, compassion, and courage are the free universally recognized moral qualities of men.

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

It's the little details that are vital. Little things make big things happen.

Just as treasures are uncovered from the earth, so virtue appears from good deeds, and wisdom appears from a pure and peaceful mind. To walk safely through the maze of human life, one needs the light of wisdom and the guidance of virtue.

Lanaria Amberkira:  Wisdom Quotes.                                                                                                       Blogpost:
Video peacemessage:      

zaterdag 4 maart 2017

A letter to President Trump.

                                                      
Dear Mister President;


Dear MR.President,                                     04-03-2017


On Sunday Mister President, you go, as always, to the Church of Christ with your family.  As you know God is a "God of love", and in the church the priest is praying  about love, peace, respect and understanding for you Mister President, and for all who live.

In all probability, You pray every day for yourself to do well and succeed, and pray for your children and grandchildren, so they have a great, lovely and peaceful life, as I do every day and many other humans are doing, for our children, grandchildren and all life. We also know about the 10 Commandments.

donderdag 23 februari 2017

A Little More Matriarchism and Egalitarianism
A Little More Matriarchism and EgalitarianismGive women more opportunity to realize the world of tomorrow, because male dominance has not brought the promised Kingdom so far, and has not brought the Paradise on Earth, which is truly around us, but simply not seen. There is currently no world peace, which every sensible person strives for and desires.Remarkable is the crucial role of the man. And what has this male domination brought us?

Een Beetje Meer Matriarchisme en Egalitarisme.

Een Beetje Meer Matriarchisme  en Egalitarisme.


Geef vrouwen meer een kans om de wereld van morgen te realiseren, want tot nu toe heeft  mannelijke dominantie  niet het beloofde Koninkrijk gebracht, heeft niet het Paradijs op Aarde gebracht, wat er daadwerkelijk wel is, maar niet gezien wordt. Niet de wereldvrede, waar elk verstandig mens naar streeft en verlangt. Opmerkelijk is de cruciale rol van de man en wat heeft deze  mannelijke dominatie ons gebracht?

woensdag 22 februari 2017

Fake Truth is Today's Truth.

                                         Fake Truth is Today's Truth.                                                                                                                                                      

Today it is difficult to distinguish the real news and fake news and we cannot see through the trees the forest.


Complete social media office rooms are full with people, who constantly submit fake news in the world, as America, Europe, Russia and everywhere in the world and they name them trolls.

maandag 20 februari 2017

Nep Waarheid is de Waarheid van Vandaag.

                                Nep Waarheid is de Waarheid van Vandaag.


                                        

Vandaag is het moeilijk om echt nieuws en nepnieuws te onderscheiden en kan men door de bomen het bos niet meer zien. 
Hele kantoren worden volgestopt met mensen die voortdurend nepnieuws de wereld inzenden, in Amerika, Europa, Rusland en overal op de wereld en die trollen genoemd worden.

zaterdag 18 februari 2017

Greatest Speech Ever Made Charlie Chaplin

Greatest Speech Ever Made Charlie Chaplin....The Great Dictator  HD Best Version.


Always Goosebumps.

In 1940, a movie was released starring Charlie Chaplin (who also wrote the piece) about a poor Jewish barber who is mistaken for a dictator of a similar appearance and takes his place. In his rejection of the position he ends up giving one of the most inspirational speeches ever recorded.
I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone - if possible - Jew, Gentile - black man - white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness - not by each other’s misery. We don’t want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way.

woensdag 15 februari 2017

PEACE

                                              PEACE

Peace begins with a smile.
                                                                    
Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.                                            
You'll never find Peace of mind until you listen to your hearth.

When the power of love overcomes the love of power the world will know Peace.

Peace comes from within. Do not seek it without.
                                                                          
War is Peace.Freedom is slavery. Ignorance is strength.
                                                                        
An eye for a eye only ends up making the whole world blind.

Peace is the beauty of life. It is sunshine. It is the smile of a child, the love of a mother, the joy of a father, the togetherness of a family. It is the advancement of man, the victory of a just cause, the triumph of truth.

Lanaria Amberkira.                                                                                                   
Blogpost:
Video peacemessage:       15-02-2017


donderdag 9 februari 2017

Living In A Man’s World

                               Living In A Man’s WorldOur Earth was formed about 4.56 billion years (4.560.000.000 years) ago by accretion of material from the Solar Nebula.


Compared to many other species, the history of mankind covers a very short period. Early modern humans (Homo sapiens) were born in Africa about 200,000 years B.C., and have since spread around the world. This development began around 71,000 B.C. from the coastal areas of South Africa.